המקור לברכת אבלים (התקבלה בתאריך 11/02/2005)
כב' הרב!

האשכנזים נוהגים לברך לאחר ניחום אבלים: "המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד" שאלתי מהיכן המקור לברכה זו

תודה מראש!
תשובת הרב

שואל נכבד!

שאלתך מה המקור לביטוי זה השגור ומצוי מענינת כי אכן לא מצאתי זאת במקורות הקדמונים אלא בדברי הפוסקים המאוחרים .
מצוות ניחום אבלים קדומה היא ועתיקה ואמרו חז"ל שהקב"ה ניחם את יצחק אבינו בהסתלקות אביו אברהם אבינו והביטוי השגור אצל חלק מהעם ישראל בניחום הוא "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" ויש אומרים "בירושלים תנוחמו" ועניינם אחד. אבלי ציון זהו הביטוי המצוי ביותר ובזוה"ק כתוב שזו המשמרת השניה באשמורת הלילה של הבוכים על חורבן בית המקדש.
ובתשעה באב מברכים בבונה ירושלים "נחם ה' את אבלי ציון … ואת אבלי ירושלים ובירושלים תנוחמו" (ארחות חיים) וכן כתב האבודרהם בברכת המזון לאבלים והובאה הלכה זו בטור ובשולחן ערוך יורה דעה שע"ט.
ובזוהר הקדוש כתוב בפרשת בראשית שבהיכל הרביעי נמצאים אבלי ציון וראה בחסד לאברהם נהר מ"ד שכתב כי ההיכל הרביעי נקרא היכל הגבורה "ויושבי ההיכל הזה הם אבלי ציון ואבלי ירושלים והם אותם המתאבלים תמיד קבועים באבילות על החורבן וכן אותם ההרוגים ביד גויים…" כמבואר שם בזוהר הקדוש. וראה מה שכתב בעניין זה באורך רב בספר קב הישר בפרק צ"ד דברים מבהילים ממש.
חפשתי את המקור לביטוי הזה "המקום ינחם" ומצאתי תחילה עניין דומה שהוזכר על חולה "המקום ירחם עליך בתוך שאר חולי עמו ישראל" וראה במגן אברהם רפ"ח ס"ק י"ד ומשנב"ר קט"ז. ובסימן קי"ד בניחום כתב שאומרים לאבלים "תנוחמו מן השמים"
בביטוי "המקום ינחם אתכם ובירושלים תנוחמו" חציו האחרון הוא בפסוק בישעיהו .. "כאיש אשר תנחמנו אמו ובירושלים תנוחמו" וראיתי כמה פירושים בביטוי זה המקום ינחם אתכם.
הרב ציץ אליעזר י"ז ז' כתב עפ"י הגמרא חגיגה ה' שדרשה את הפסוק "ובמסתרים תבכה נפשי מפני …" שיש מקום סתר לקב"ה בו הוא בוכה על צערן של בני ישראל וזהו "המקום" שינחם אתכם ובכל צרתם לו צר והקב"ה עצמו ימלא את המקום הזה בששון תחת בכיה ובזה יחזיר גאוותן של ישראל ובירושלים ינוחמו.
הרמב"ם בהלכות אבל י"ג כותב תנוחמו "וכל המנחמין באין אצל האבלים אחד אחד ואומרים להן תנוחמו מן השמים"
בשולחן ערוך רפ"ד כתוב "יכולים לנחם אבלים בשבת" וכתב המשנה ברורה שאומר "שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא - ויש מקילין לומר המקום ינחמך" וראה בכה"ח באות ד' וכתב שעכשיו נוהגים לומר "שבתו בשלום ולא יותר "
המקור הראשון בו נמצא הביטוי "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים" הוא בפרישה שצ"ג אות ג' .
ובספר נחמו עמי כתב משם הגרש"ז אורבך שהאבלים עונים "אמן" לאחר הניחום.
ודע שכתבו בספרים שמצוות הניחום היא באופן שאמרו לו דברים טובים שישמחו אותו "ויהיו לו פנים יפות" ובמעבר יבוק אמרי נועם ל"ז כתב שהמנחמים צריכים לבקש רחמים על הנפטר בבית האבל.
וראה בזוהר הקדוש פרשת קורח שהנכנס לנחם צריך לסדר דבריו לעצמו קודם שיכנס לנחם כך כתב עפ"י הזוה"ק בשו"ת שבט הלוי י' רי"ג מצוות ניחום אבלים היא בכלל מצוות גמילות חסדים שחייב בהם כל אדם וכבר אמרו חז"ל כיצד אדם מתדבק בשכינה? "מה הוא גומל חסדים אף אתה גמול חסדים…"
וכתוב במדרש רבה קהלת פרשה ז פסקה ז :
"..כתיב (בראשית ג') ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם מצינו שהקב"ה גומל חסדים מקשט כלות מברך חתנים מבקר חולים וקובר מתים מנחם אבלים.."
הרי מצוה יקרה וחשובה היא שיש לה ביטוי שגור ויוסיף האדם דברים בפנים יפות .
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יוסף אלנקווה