/מורשת
01/07/2008 ,
איחוד הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל
נשיאות מייסדת: הרב אברהם שפירא זצ"ל הרב משה צבי נריה זצ"ל הרב שאול ישראלי זצ"ל


א. ההתיישבות בארץ ישראל כולה, כולל יש"ע הינה מצווה השקולה כנגד כל המצוות שבתורה. התורה אוסרת באיסור חמור מסירת שטח כלשהו לידי נוכרים. תוקף האיסור קיים גם אם יוקם ישוב אחר בתמורה.

ב. הצדק מחייב יחס שווה ליישובי יש"ע כמו לקיבוצים וליישובים בארץ הנמצאים על קרקעות נטושות של ערבים מאז קום המדינה. הישובים מגרון ועופרה הוכרו על ידי ממשלות ישראל שהשקיעו בהם בתשתיות, במערכות חינוך וכד', ועודדו את המתיישבים להתנחל בהם.
כל עקירה או העתקת ישוב כזה הינה בלתי מוסרית, בלתי הגיונית ונוגדת את דבר ה'.

ג. לכן אין רשות לגורם ממלכתי או משפטי לצוות על פינוי או העתקה של התיישבות יהודית בכל גבולות ארץ ישראל.

ד. כבר פסקו גדולי רבותינו זצ"ל ובהם הרבנים: הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב אברהם שפירא, הרב משה צבי נריה, הרב שאול ישראלי, הרב שלמה גורן, ויבדל לחיים ארוכים הרב מרדכי אליהו שליט"א ועוד, שאסור ליהודי לקחת חלק בכל סיוע לעבירה חמורה של עקירת ישוב,
כדברי הרמב"ם (הלכות מלכים ג') "גם אם המלך בעצמו ציווה לעבור על דברי תורה אין שומעים לו".

ה. יש להיאבק בכל ניסיון לעקור או להעתיק ישוב יהודי ממקומו.

ו. אנו מחזקים את ידי אחינו המתיישבים, ובפרט במגרון ובעפרה המוסרים את נפשם יום יום על קיום מצוות ההתיישבות, וקוראים לכל עם ישראל לבא לחזקם.

חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו

הרב דב ליאור הרב נחום רבינוביץ הרב זלמן מלמד

הרב איתן איזמן, הרב שלום גולד, הרב דוד דודקביץ, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב דוד חי הכהן, הרב יהושע מגנס, הרב אבי סמוטריץ, הרב מאיר פנדל, הרב חיים שטיינר, הרב יעקב שפירא, הרב דניאל שילה, הרב יוסף ארציאל.