יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך


 
שו"ת אונליין
רבני שו"ת מורשת
  הרב אישון שלמה
מסחר וצרכנות כהלכה
  הרב אלנקווה יוסף
כללי וטיפול בחרדה, חינוך ילדים ודיני אבלות
  מר גלברד שמואל
טעמי המנהגים ומקורותיהן
  הרב לאו דוד
שאלות הלכתיות
  הרב ערוסי רצון
משפט התורה, משנת הרמב``ם ושאלות הלכתיות
  הרב עמית קולא
הלכה ומחשבה
  הרב אברהם יוסף
שאלות בהלכה, הלכות שבת וחג.
  הרב שרלו יובל
שאלות בהלכה; מחשבה ומשנת הציונות הדתית
  מכון התורה והארץ
מצוות התלויות בארץ
  רבני מכון פועה
גניקולוגיה ופוריות, טהרת המשפחה, חתנים
  מכון עתים
ייעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
  מכון שלזינגר לרפואה והלכה
רפואה והלכה
  מכון שילה
פסיכולוגיה קלינית-טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול ב
  הרב איר שמחוני
שלום בית, ייעוץ זוגי, הורות
  הרב ברוך אפרתי
הלכות צבא וסוגיות אזרחיות
  הרב משולמי כתריאל
מודעות והגשמה עצמית
  הרב יעקב רוז`ה
אבלות, זיהוי חללים והתרת עגונות
 
אמונה
 
הלכה בתחום הצבאי, שבת ומועדים וטהרת המשפחה
 
בריתות
  הרב ראובן בר-כץ
זוגיות, קשיים בחיי הזוגיות והאישות
  רבני דרך אמונה
הלכות מדינה, משנת הרב קוק, משנת הציונות הדתית
  רבני מכון משפטי ארץ
דיני ממונות
  הרב שמעון בן שעיה
גישור כהלכה - זוגיות, שלו``ב, גירושין, אישות

פרשת השבוע

דף הבית » פרשת השבוע » מאמר מרדכי » ראש חדש סיוון ה`תשס``ג-פרשת בהעלותך גליון 10, פרשת בהעלותך
moreshet.co.il
עלון קהילת מתפללי חברת ''בזק'' - בניין עזריאלי  

חיפוש גיליון
 
חיפוש פרשה
הצג חפש
 
פרשה
   ערך לחיפוש
חפש

ראש חדש סיוון ה'תשס"ג-פרשת בהעלותך ( גיליון 10 פרשת בהעלותך ח` סיון, תשס``גמאמרי ראש חודש )


א. "דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלתך את
הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"(במדבר ח' ב')

1. שואל רש"י : "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים?" בפרשה הקודמת פרשת "נשא" הקריבו הנשיאים קרבנות לחנוכת המשכן, כל נשיא ביומו, ואילו אהרון הכהן כראש נשיא הלויים לא הוזמן, "חלשה דעתו"- נצטער.
והתשובה היא; אמר לו הקב"ה : חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות יום יום .
אבל מעניין גישתו של הרמב"ן המוצא בסמיכות הפרשיות שהקב"ה ניחמו על שרמז לו על חנוכה אחרת של נרות שהיתה בבית שני ע"י אהרון ובניו, כלומר חשמונאי כהן גדול ובניו , והקב"ה עושה בה לישראל ניסים ע"י בני אהרון. ולפיכך, הסמיך פרשה זו של הדלקת נרות לפרשת חנוכת המזבח.

2. פרוש דומה אנו קוראים במדרש רבה (ט"ו, ה') האומר: ששנים עשר שבטים הקריבו למעט שבט לוי. ענה לו הקב"ה שהקורבנות נוהגים רק שבית-המקדש קיים אך הנרות לעולם.

3. אל מול פני המנורה- יש כאן רמז לחג החנוכה.
ב. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות (שם ח' ב')

במנורה היו: קנים , כפתורים, פרחים וגביעים.
ראיתי בספר "מדרש פליאה" הסבר על הפסוק בתהלים "פתח דבריך יאיר" (קי"ט , ק"ל) זהו המנורה והיא פלא!
ובשם ר' יעקב משפיטובקה מתלמידי המגיד ממזריטץ' זצ"ל שהרמז לגבי מעשה המנורה שהיה עשוי מחלקים שונים.
אנו מוצאים רמז לכל אחד מהפסוקים המתחילים את חמשת חומשי התורה, המתאים לחלקי המנורה.
בפסוק הראשון שבספר "בראשית" יש 7 מילים , כנגד 7 קני המנורה.
בפסוק הראשון שבספר "שמות" יש 11 מילים כנגד 11 הכפתורים שבמנורה.
בפסוק הראשון שבספר "ויקרא" יש 9 מילים כנגד 9 הפרחים שבמנורה.
בפסוק הראשון שבספר "במדבר " יש 17 מילים כנגד 17 הטפחים שבגובה המנורה.
בפסוק הראשון שבספר "דברים" יש 22 מילים כנגד 22 הגביעים שבמנורה.
וזהו הרמז בפסוק : "פתח דבריך היינו הפסוק הראשון של כל ספר מחמשת חומשי התורה- יאיר כנגד האור של המנורה.


ג. "וזה מעשה המנורה"... (שם ח' ד')

"וזה מעשה המנורה..." הסברו של רש"י: שהראו הקב"ה באצבע, לפי שנתקשה בם, לכך נאמר ו"זה" בשלשה דברים נתקשה משה רבינו ובכולם נאמר בלשון "וזה" והם גם ר"ת של שמו של משה .

1. מנורה- וזה מעשה המנורה (במדבר ח' ד')
2. שקל-מחצית השקל, וזה יתנו (שמות ל' יג')
3. החודש – החדש הזה לכם ( שמות י"ב, ב)

ד. "קח את הלווים מתוך בני ישראל..."(שם ח' ו')

ראיתי בספר "בני יששכר" שחיברו מרנן צבי אלימלך מדינוב זצ"ל
אם נכתוב את המילה ישראל במילואה:
יוד, שין, ריש אלף, למד ונקח את האותיות האמצעיות ו'י'י'ל'מ' נקבל בסדר הנכון את המילה לויים, וזהו קח את הלויים מתוך בני-ישראל.

ה. והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (_ שם יב' ,ג')

חז"ל דורשים שאין הקב"ה משרה את שכינתו אלא על: חכם, עשיר , גבור וענו . וכל אלה נלמדים ממשה רבינו (נדרים ל"ח , א')
בעל ה"תורה תמימה" בפרשתנו מעלה את התמיהה מדוע יש צורך בעשירות כדי שתשרה השכינה? כך גם לגבי גבורה או חכמה.

אילו היה מדובר ביראת שמים או בענווה אפשר להבין בעל גאווה אינו יכול לשכון יחד עם הקב"ה – "אין אני והוא יכולים לגור יחד"!
ההסבר הוא: אין חכמה להיות ענו. כשאתה חסר אמצעים, עני ורש ומסכן במה תתגאה?
אבל כאשר הינך חכם, עשיר וגבור, הנך סובר " שכוחי ועוצם ידי עשו את החייל הזה"?!
אם יש לך את כל התכונות האלה ובכל זאת הינך ענו- ראוי אתה שתשרה עליך השכינה.
למשה רבנו היו כל התכונות האלה; היה חכם, עשיר וגבור ונשאר ענו מכל האדם על פני האדמה וראוי שתשרה עליו השכינה.

ו. "פה אל פה אדבר בו..." (שם י"ב', ח)

בספר בראשית אנו קוראים שהקב"ה ברא את האדם בצלמו ובדמותו .
אם נקח בגימטריה קטנה את המילה אזן נקבל א=1 , ז= 7 , נ= 50 = 5
סה"כ 13 שתי אזנים – 2 X 13 = 26 =שם הויה.

אם נקח בגימטריה קטנה את המילה עין נקבל ע=70 = 7 , י= 10 = 1 , נ= 50 = 5 . סה"כ 13 שתי עיניים – 2 X 13 = 26 = שם הויה.

פה בגימטריה קטנה פ= 80 , ה- 50 = 5 ס"ה 13
מילה בגימטריה קטנה מ- 40 = 4 , י- 10 =1 , ל- 30 – 3 ה- 5 , סה"כ 13 .
יחד נקבל 26 שם הויה

ז. "ויצעק משה אל ה' אל נא רפא נא לה" (שם י"ב, יג')
ידוע הוא כשעושים מי שבירך לחולה מזכירים את שם האמא במקרה שלנו מרים -היא החולה יש להזכיר את שמה מרים ושם אמה-יוכבד.
הבה נעשה את הגימטריה של שתי השמות
מרים= 290 יוכבד = 42 סה"כ 332 .
עתה נעשה את הגימטריה של רפא = 281 נא = 51 סה"כ 332 לפני מתן תורה, נתרפאו כל החולים.
יהי רצון שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל במהרה בימינו אמן.
ערך: הארות והערות:
מרדכי ארצי הרב צבי אברהם סלושץ
דרך השלום 92 רחוב מיכה 9
תל-אביב בני-ברק


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines