אליהו הנביא / מבוא / שומר הפיקדון

שומר הפיקדון
מעשה בחסיד אחד שירד מנכסיו ונעשה שכיר. פעם אחת היה חורש בשדה. פגע בו אליהו, זכור לטוב, בדמות ערבי אחד. אמר לו: יש לך שש שנים טובות: אימתי אתה מבקש אותן – עכשיו או בסוף ימיך? אמר לו: קוסם אתה, אין לי מה ליתן לך – היפטר מעלי בשלום. חזר אצלו עד שלוש פעמים. בפעם השלישית אמר לו: אלך ואימלך באשתי.
 


הלך אצל אשתו ואמר לה: בא אלי אחד והטריח אותי עד שלוש פעמים, ואמר לי: "יש לך שש שנים טובות: אימתי אתה מבקש אותן – עכשיו או בסוף ימיך?" אמר לה: ומה את אומרת?
אמרה לו: לך אמור לו - הבא אותן עכשיו.
הלך ואמר לו: הבא אותן עכשיו.
אמר לו: לך לביתך, ואין אתה מגיע לשער חצרך עד שתראה ברכה פרוסה בבית. והיו יושבים בניו לחפש בידם בעפר, ומצאו ממון שיזונו בו שש שנים, וקראו לאמם. ולא הגיע החסיד לשער עד שיצאה אשתו לקראתו ובישרה אותו. מיד הודה להקדוש ברוך הוא ונחה דעתו עליו.

מה עשתה אשתו הכשרה? אמרה לו: מכל מקום כבר משך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד ונתן לנו מזון שש שנים. נעסוק בגמילות חסדים בכל השנים הללו, שמא הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו משלו.
וכן עשתה.
על כל מה שנתנה בכל יום ויום אמרה לבנה הקטן: כתוב כל פרוטה שאנו נותנים וכן עשה.

לסוף שש שנים בא אליהו זכור לטוב, אמר לו: כבר הגיעה עונה לטול מה שנתתי לך. אמר לו: כשנטלתי לא נטלתי אלא מדעת אשתי, אף כשאני מחזיר לא אחזיר אלא מדעת אשתי. הלך אצלה, אמר לה: כבר בא הזקן לטול את שלו. אמרה לו: לך הראה לו את החשבון ואמור לו: אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו תן להם פיקדונך.
ראה הקדוש ברוך הוא דבריהם וגמילות חסדים שעשו והוסיף להם טובה על טובה, לקיים מה שנאמר : והיה מעשה הצדקה שלום.


עד כאן הסיפור. וכאן המשיך הממונה ואמר:
דבר זה קרה אף בימינו!
הסתכלו עליו בתימהון. איפה?
סיפר להם:
מעשה דומה היה, כשהגיע הזמן לסדר באו"ם את המדינות ולחלקן בין האומות.
התדיינו השרים למעלה כמו שהתדיינו למטה.כל אחד ואחד טעמו ונימוקו עימו.

כשהגיע הדיון לאדמת ארץ ישראל, התעורר ויכוח גדול בין עוזה שרו של עשו ובין מיכאל שרו של ישראל, וישמעל עולה בצעקה ומנפנף בחרבו. עד שבאו החלוצים למיכאל ואמרו לו לך אמור להם אם מצאת לארץ בנים יותר נאמנים מאיתנו, תנה להם.

הלך מיכאל ואמר להם. יצאה בת קול ואמרה שלהם היא הארץ.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972