מחקר / אליהו ומערת אליהו / אליהו ותפילת המנחה

אליהו ותפילת המנחה
אנשי הח"ן הקשורים למערת אליהו הנביא רגילים לעלות למערה לפנות ערב לתפילת מנחה, שכן "אליהו לא נענה אלא לעת מנחה" ככתוב: ויהי בעלות המנחה וייגש אליהו הנביא.
 


הסבר זה הוא נכון ומקובל, אלא שמפיו של רבי ירוחם העיוור, שהיה מצוי תדירות במערה, נתברר לו לממונה העניין באור חדש.
ר' ירוחם היה תמיד מתגעגע ל"גילוי אליהו". לי יש סיכוי לכך – היה משנן לעצמו ולאחרים – כסגי נהור, אני בבחינת יצחק אבינו, יצחק אבינו תיקן את תפילת המנחה, ולאליהו יש שייכות למנחה שכן נענה בה, ובכן היה רבי ירוחם נשאר הרבה פעמים ללון במערה תוך תקווה שיזכה וייראה אליו, אולם לא זכה ולא ראה.
פעם ראה אותו הממונה בבוקר השכם עם נץ החמה, כשהוא נוטל את הטלית ותפילין ויורד העירה להתפלל.
הייתכן לעזוב את המערה בעת תפילת שחרית? – שאלו הממונה.
אין דבר – השיב הלה – דווקא בשחרית יש לעזוב, והוסיף: המערה כשלעצמה אין לה שום ערך, היא גוש אבן ועפר כמו כל מקום אחר, חשיבותה של מערה זו היא רק מכוחו והשפעתו של אליהו, אולם בשחרית גם הנביא עצמו עוזב את המערה.מנין לך הביטחון הזה? – תמה הממונה
מפני שבשחרית יש לנביא עסק נכבד בחברון ענה ר' ירוחם.
בחברון?
כן, בחברון, - ענה ר' יצחק העיוור בהחלטיות.
וכך מספרים חז"ל: אליהו היה מצוי תכופות בישיבה של רבי (בצפורי). פעם אחת, בראש חודש, שהה אליהו לבוא, אמר לו רבי: למה שהה מר היום? אמר לו: עד שהעמדתי את אברהם ורחצתי את ידיו והתפלל והשכבתיו, וכן ליצחק, וכן ליעקב... שאל אותו רבי: למה לא העמידם בבת אחת? וענה לו שזה אסור לו, מחשש שמא יתחזקו כולם ביחד בתפילה וידחקו את הקץ...
ובכן, הוסיף ר' ירוחם, עסוק הוא שם בשחרית ולפנות המנחה חוזר למקומו . אז אפשר וכדאי להתייחד איתו.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972