חגי ישראל / פסח / שירת הים בים סוף

שירת הים בים סוף
 

פרק א' - ים סוף

ים סוף תופס מקום חשוב בהיסטוריה היהודית. הוא נבקע לפני בני ישראל בשעה שיצאו ממצרים, לתוכו קפצו הנחשונים הראשונים, בו טבעו מרכבות פרעה וחילו ועליו שרו משה עם כל בני ישראל את השירה הראשונה שהיא שירת הים ושנכנסה לסידור התפילות של בני ישראל.
הרבה מקומות בסביבה, גזירת פרעון, אי טירן, מתייחסים בשמותיהם ובאגדות שלהם למעשה יציאת מצרים. הגיאוגרף המוסלמי אצטחרי קובע את מערבולת המים שליד חראן שבמבוא למפרץ אילת כמקום בו טבע פרעה מלך מצרים.
ההנחה הכללית היא שמעשה בקיעת ים סוף היה ליד הסואץ, במערבו של ים סוף ולא במקום זה שהוא מזרחו של הים, אבל הים אחד הוא ומה שקורה בחלק אחד משפיע גם על החלק השני "ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'", והיות שמזרחו של ים סוף נמצא בידינו ואנו לידו, נעלה כאן מספר אגדות הקשורות בו ובשמו.
השם ים סוף ניתן לים זה על שם הקנים הנקראים בשם סוף הגדל בשפע על חופיו ושבתוכם שמה יוכבד את התיבה עם הילד משה כדי להצילו מנוגשי פרעה שארבו לכל ילד יהודי שנולד במצרים כדי להורגו ע"י השלכתו ליאור.
יש מפרשים את השם ים סוף מלשון '"אסף אסיפם" שפירושו להשמיד ולכלות, לעשות סוף, ומיחסים את השם לחיל פרעה, סוס ורכבו שהושמד בים בעת בקיעת ים סוף "ספו תמו מן בלהות". (תהלים יג, יט). ויש מפרשים את השם מלשון סף, ואומרים שים סוף הוא הסף של ארץ ישראל מבחינת קדושתה.
ויש רואים בשם "סוף" רמו לסופות שעל פני הים מלשון סופה וסערה כרמז לסופה שפגעה במצרים כפי ששר דוד "תרדפם בסערך ובסופה תבהלם" (פג, טו) כמו שמתאר ישעיהו את גלגלי העולם "וגלגליו בסופה'" (ה, כא).
ים האדום ים סוף נקרא גם בשם "ים האדום" והשם הזה מתייחס גם למקום זה. ולמה הוא נקרא בשם ים האדום? יש אומרים מפני האדמה האדומה מעט הנמצאת על חופיו ויש אומרים מפני עצי האלמוגים האדומים הנמצאים בתוכו. ויש קושרים את השם עם מכת דם ששימשה כעונש מן השמים לפרעה על שהשתמש בדמם של ילדי ישראל לסידור האמבטיות שלו. אחרים אומרים שים סוף נהפך לדם לאחר שחיל פרעה ורכבו טבעו בים סוף.
התיבה שבה הכניסה יוכבד את משה בשעה ששמה אותו לתוך היאור היתה של גומא כפי שנאמר: (שמות, ב, ג) "ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת".
ולמה בחרה בגומא? מפני שממנו עשו עלי ניר לכתיבה והתוספתא אף קוראת להם בשם כלי "פפיר" (כלים פ"ה, טו) במעשה זה צייינה תיכף בהתחלתו שמשה ספרא רבא של ישראל ויש אומרים ששמה אותו בתיבת גמא להדגיש שמשה וכל מי שמתדמה למשה ומתדבק בתורתו חי כמו הגמא החי מן המים. מחוסר מים נובל הגומא כפי שנאמר "היגאה גמא בלא בצה ישגה אתו בלי מים" (איוב ח, יא) והמים משמעותם תורה המשולה למים.
יש מספרים שהגומא שמספרו 44 כמו דם רומז על דם תמציתה של האם יוכבד שבו עשתה את התיבה ולתוכו שמה בדמעות-אם את בנה והשליכתו לתוך המים, ויש אומרים שהגמא רמז לנו על מכת דם.
השם "הים האדום" מזכיר לנו את אדום שראה את הים הזה ואת השטח של אילת כשטח שלו. ומלחמות רבות היו בין ישראל ובין אדום על אילת וסביבתה. הוא מזכיר לנו את שעיר הוא עשו הציד שנקרא בשם אדום מפני שנמשך כציד לצבע הדם כפי שהוא אומר ליעקב "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" ואחד מבני עשו התיישב כבר בדורות קדומים באילת ונקרא בשם אלוף אלה (בראשית לו, מ).
המאבק בין ישראל ואדום על חופי ים סוף, אילת ועציון גבר נמשך דורות שלמים, וספרי המלכים ודברי הימים מספרים עליו הרבה פרטים. שלמה בנה את מפרץ אילת כצי לאניות כפי שנאמר במלכים א,כ ו-כח.
בימי יהושפט נהרס המפרץ כפי שמסופר נספר מלכים א כב מח-נ. אחרי כן בנה עוזיהו מחדש את המפרץ ויותם בנו המשיך לשלוט באילת עד שהתגבר רצין מלך ארם על אחז בנו ונישל את היהודים מאילת ואדומים באו לאילת וישבו שם עד היום הזה.
ישנו הבדל במקרא בין הכתיב והקרי שבא לבטא שהכתיב מתייחס לארמים והקרי מתייחס לאדומים. אולם ברור שהאדומים טענו שאילת נמצאת בשטחם ובארצם ובני ישראל טענו שאילת שייכת להם וים סוף משמש כגבול, סופה של ארץ ישראל, ודורות רבים נלחמו עליה.


אבנים טובות שבתחתית הים

האגדה מספרת שבתחתית ים סוף נמצאים לא רק אלמוגים אלא גם אבנים טובות ומרגליות שנשארו שם מבקיעת ים סוף שכשרדף פרעה אחרי ישראל ברכב ופרשים עמד וקישט את הסוסים באבנים טובות ומרגליות והם טבעו בים סוף ביחד עם קישוטיהם והאבנים הטובות היו צפות למעלה ובני ישראל ירדו בכל יום ונוטלים מהן ולא רצו לזוז משם. כיון שראה משה כך, אמר להם: מה אתם חושבים שבכל יום הים מעלה לכם אבנים טונות ומרגליות? עמד והסיעם בעל כרחם (תנחומא בשלח) והאבנים הטובות הללו עדיין נמצאות בתחתית הים גנוזות לזכאים בדורנו ובדורות הבאים.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972