הסדר
 


שם הלילה של יציאת מצרים – ליל הסדר. סדר זה של עריכת השולחן מטביע את חותמו על כל הלילה.
מדוע נקראת פעולה זו של עריכת שולחן החג בשם סדר ? והרי בכל טקס קבוע יש סדר מסוים ? ! ועוד, הסדר אינו אלא צורה חיצונית של הטקס, ולא מהותו ?
אך היא הנותנת, הסדר בלילה זה איננו תופעה חיצונית, תופעת לוואי, אלא מבטא את תוכנו העצמי של הלילה.
הכיצד ?
משמעות הסדר: זכר ליציאת מצרים.
יסוד יציאת מצרים הוא אמונת ההשגחה "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".
כשם ש "בראשית ברא אלקים" הוא יסוד קיומו של העולם, והבריאה. כך "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" הוא יסוד קיומה של האנושות. ההשגחה האלקית המתערבת בהנהגת האומות.
בראשית ברא אלקים מלמד כי התהוות הבריאה היא לא במקרה חלילה, אלא בתכנון מסודר.
כשששת ימי בראשית מלמדים על הסדר האלקי בבנין העולם.
יציאת מצרים מלמדת כי האנושות החיה על פני האדמה לא יד המקרה שולט בה ובתהליכיה, לא כוחות כלכליים, פוליטיים, או צבאיים עיוורים מתגוששים, אלא תכנון אלקי מסודר.
ה' אינו רק בורא עולם, אלא גם מנהיג האנושות. ובכל התפתחות ומהפך קיים סדר אלקי נעלם.
גם היגון והצער אינם מקרים חורגים, הם חלק מהסדר האלקי בהנהגת האדם. וכך גם הרע, גם הוא מכשיר לקראת הטוב.
כמו בחיי הכלל כך גם בחיי הפרט. מצבים שונים וגלגולים רבים עוברים על האדם. הוא נתקל במרירות החיים, ונפשו כואבת. אז נדמה לאדם שגורל עיוור פגע בו, המקריות שוטת בעולם. אך יסוד אמונת ההשגחה הוא כי אין מקריות בעולם וכי הכל מסודר ומתוכנן לטובת האדם, על פי סדר עליון ונעלם, בהתאם למצבו ומשפטו ותכנון עתידו הנצחי של האדם. "כל מה דעביד לטב עביד"
זו משמעות הסדר בלילה זה: הסדר מורכב ממצה ומרור, מהכרפס וההסבה, מסמלי חרות וסמלי שעבוד. ללמדנו כי כך הוא הסדר האלקי בעולם לכלל ולפרט, הטוב והרע כאחד.
גם הרע הוא חלק מסדר העולם כשלב ההכנה לקראת הטוב. כך ניתן להבין את מרירות מצרים כשלב הכרחי לאור הגאולה, כך בכל דור ודור וכך בכל אדם.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972