בסוד הערפל
 


הזקנים שבהר, רציניים היו, אע"פ שבמראה החיצוני לא בלטו ברצינותם. הם התהלכו בקלילות ללא הקפדה יתרה ובפנים רעננים ללא מתיחות, הם היו נמנעים מבדיחות וכל שכן מהלצות. ברם אחדים בתוכם אהבו את הבדיחה והיא גם יצאה מפיהם דרך אגב ובהיסח הדעת. הממונה מצדו אף הוא עודד אותם בכך, שכן הוא החשיב את כוחה של הבדיחה הטובה, ופחד פחד רב מן האדם שלא ידע בדיחה מהי והוא תמיד מתוח ורציני.
פעם נפגש הממונה עם אחד מהזקנים וסיפר לו את דאגתו בקשר לעולים להר, חייך אותו הזקן ואמר לו, עד שאתה דואג ושואל מה אתה נותן להם, הרי אני שואל אותך מה אתה רוצה מהם בכלל. כל הדבר נראה לי מוזר ומגוחך, עומד לו אדם בראשו של הר שופר בידו ותוקע: עלו ! עלו ! ולשם מה עליהם לטרוח ולעלות ?
מילא, מי שרוצה לעלות, מהיכי תיתי, יעלה, אבל אתה, מה אתה רוצה ? שיעלו להר ?
ומה ייצא מזה, לשם מה כל הענין הזה ? כל הענין נראה לי כבדיחה נאה והיא אף מזכירה לי בדיחה מסויימת.
הממונה ידע למה התכוון, החוויר הוריד ראשו ושאל אותו:
הכך רואה אתה את הדברים ?
הזקן הרגיש בחולשתו של הממונה ואמר לו: לא שאני רואה אלא שאפשר לראות, מי שרוצה בכך יראה זאת כך. העיקר, האם באמת יודע אתה מה אתה רוצה ?
מה פירוש, מה אני רוצה, להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר להר ציון את תפארתו. האם באמת זהו הדבר ? לטובתו של ההר אתה רוצה ? כאילו ההר ביקש ממך וכאילו הוא צריך טובתך, ואם זהו הדבר, האמן לי, ממונה, אין צורך בכך, יכול אתה לסמוך על בעל ההר שייטיב לדאוג ממך לטובתו של ההר.
ומנין אתה בכלל יודע מהי טובת ההר ? נשמתך נשמת אדם היא ולא נשמת הר וכל מעשיו של אדם הם במסגרת של האדם, לטובתו או לרעתו ואין לו לאדם שום קשר ושום ענין להרים, ואין הוא יכול לא להיטיב להם ולא להרע להם, יכול הוא להעמיד מקדש או פסל בהר וכל זה נוגע לו לעצמו ולא להר, על ההרים אלהיהם, ולא ההרים אלהיהם. כלך לך מן ההר ובוא אל האדם. יתכן שעלייתם של בני אדם להר תשפיע עליהם לטובה, תאציל עליהם ברכה, ברכת העבר המזהיר של מלכות בית דוד וברכת העתיד המקווה של מלכא משיחא, אם לכך כוונתך הרי היא טובה בהחלט, ואם זהו רצונך, הרי אין מקום לדאגה ולשאלות, ההר נותן זאת זהו יעודו וזוהי מתנתו - מתנת חינם.
אבל האם זהו רצונך ? הבטוח אתה בזה ? ומדוע אתה רוצה בכך ? סתם לזכות בני אדם בברכה ? ואולי אין זה אלא אמצעי בלבד ורצונך עמוק מזה, רצונך כמו רצונם של כל החולמים לקרב את ימות המשיח, לתקן בני אדם, לתקן עולם ולהביא גאולה שלימה, רעיונות שכל העולים להר דוגלים בהם וחוזרים עליהם יומם ולילה בשיגרת לשונם.
האם זהו ? הממונה הרגיש שהזקן בילבל אותו לגמרי והעמידו בפני שאלות שמעולם לא שאל את עצמו, פעולתו היתה נראית לו כברורה ומובנת וטבעית עד שבא הזקן והעמיד את פעולות הממונה בסימן שאלה.
יתכן שזהו ! - ענה הממונה אע"פ שחש שלא זו הסיבה.
יתכן שכן ויתכן שלא, מפני שאינני רואה לגמרי שתרצה לתקן בני אדם, ומדוע שתרצה ? מה זה נוגע לך ?
ברגע הראשון הרגיש הממונה פגיעה בדברי הזקן ונעלב, אולם הוא התגבר על הפגיעה וויתר על עלבונו וענה לו בשקט מה פירוש מה זה נוגע לי ? הרי עובדה היא שכולם, החל מאברהם אבינו, כל האבות, הנביאים, הסופרים והתנאים כולם רצו לתקן אחרים, האם תשאל מה זה נוגע להם ?
לא, ענה הזקן - לא אשאל, יודע אתה מדוע ? מפני שדבר ה' היה בפיהם, השכינה דיברה מתוך גרונם ודבר ה' תמיד לטובתם של בני אדם. אבל אתה, האם גם אתה דבר ה' בפיך והשכינה מדברת מתוך גרונך ?
חס וחלילה, ענה לו הממונה, אין לי מחשבות כאלה.
רואה אתה ? אמר לו הזקן, רואה אתה שצדקתי.
לא לגמרי ! ענה לו הממונה, נכון שאין דבר ה' בפי, אבל אני חוזר על דבריהם של אלה שדבר ה' היה בפיהם, על דברי הנביאים והצדיקים.
וכל זה כדי לתקן אותם ? הא ? חייך הזקן, ממונה ! ממונה ! תשמענה אזניך את אשר פיך מדבר, אתה חוזר על דבריהם כדי לתקן בני אדם, הם הנביאים והצדיקים שדבר ה' היה בפיהם לא הצליחו ואתה שחוזר על דבריהם, כן תצליח ?
התבלבל הממונה עוד יותר, ענה מה שענה, הזקן דחה איך שדחה, והדו שיח נמשך מספר שעות עד שהתברר לו לממונה שרצונו מעורפל מאוד ודרכו אינה ברורה די הצורך.
שבור ברחו נפרד מהזקן. בירכו הזקן ואמר לו:
ממונה, אל תיבהל ואל תיפול ברוחך, כל יצירה בראשיתה מעורפלת היא, תוהו ובוהו, גם יצירתו של אלקים, העולם כולו בראשיתו תוהו ובוהו, והתורה מודיעה על כך כדי לחזק את רוחם של היוצרים שהם למעשה שותפים למעשה בראשית ושותפים לתוהו ובוהו.
אולם למחרת יבוא האור, וכשיודלק האור, יתברר לך רצונך, וכשיתברר לך רצונך - תדע מה לתת ותתן. ולפי שעה תתן את זה שאתה נותן. וכל אחד יקבל לפי מידתו ורצונו וכל מה שתתן, יבדק קודם היטב היטב אם מותאמים הדברים לנצח ישראל ואין בהם משום הבלי עולם הזה.
מאותו היום היה הממונה בודק את מעשיו היטב היטב.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972