חודשי השנה / הקדמה לחודשי השנה / ראש חודש חג הנשים, הילדים, והעניים

ראש חודש חג הנשים, הילדים, והעניים
 

ראש חודש חג הנשים

ברור שאין מן התורה איסור מלאכה בר"ח (ראה חגיגה יח) ואף מדרבנן לא גזרו אסור מלאכה, אבל העם חלק כבוד לר"ח ונהג בו למעט במלאכות בלתי נחוצות ואף למעט במסחר.
הנשים שמרו יותר על כבודו של ר"ח ואף ראו אותו כחג שנמסר לידם כדי לשמור על הילדים נגד מחלת האסכרה שהתפשטה בעולם ביום ד' של הבריאה בעת שנבראו בעולם שני המאורות הגדולים .
ראש-חודש נחשב במידה מסוימת לחגן של הנשים, שגם הן מתחדשות בכל חודש כמו הלבנה. החג הזה - אומרים דורשי רשומות - נמסר להן ע"י רחל אימנו, כפי שזה
רמוז בר"ת של התפילה "ר-אשי ח-ודשים ל-עמך נתת". חג זה ניתן לנשים הודות לחיבתן המיוחדת לא"י, כפי שהתגלה במעשה בנות צלפחד שדרשו נחלה בארץ, וכשחטאו ישראל בעגל סירבו הנשים להשתתף במעשה העגל, שלא פירקו נזמיהן לעגל, הודות לכך ניטלו
ראשי החודשים מהאנשים, וניתנו לנשותיהם, לזיכרון שלא היו באותו חטא.

המועדים וראשי חודשים נתקנו כנגד האבות וי'ב השבטים:
פסח כנגד אברהם - "לושי ועשי עוגות" (בראשית י"ח ו')
שבועות כנגד יצחק - כי תקיעת שופר של מתן-תורה משופר אילו של יצחק היתה.
סוכות כנגד יעקב - "ולמקנהו עשה סוכות" (בראשית ל"ג י"ז).
י"ב ראשי חודשים נקראים מועדים כנגד י"ב שבטים.
מבין ראשי החודשים בולטים ארבעה מיוחסים ביותר, שאליהם גלגלו אבותינו
מאורעות ומעשים נפלאים והעמידו אותם בראש ארבע תקופות השנה:
ר"ח של תקופת ניסן, תמוז, תשרי, וטבת. כל אחד מארבעה ראשי חודשים אלה מקפל בתוכו את השינויים והתמורות שבטבע, המתקיימים במשך שלושת חודשי התקופה, ואת החליפות והתמורות שבדרכי התיקון והגאולה של כל מחנה משבטי ישראל.
ארבעה ראשי-חודש הללו רומזים גם על ארבע האמהות שבידן מפתח הגאולה ותורת האם.ראש חודש חג הילדים

מנהג עתיק היה בישראל להוביל תינוקות של בית רבן ושל בית אבא לבית הכנסת
לתפילת ראש חודש, כדי להצילם ממחלת האסכרה שפרצה בעולם ביום הרביעי של
ששת ימי המעשה, בו תלה הקב"ה את המאורות ברקיע השמים. כפי שזה רמוז בכתוב "מארות"(בראשית א' י"ד) חסר ו'. מה שמאפשר גם לקרוא מארות (א' צרויה) - קללות, לרמוז כי ביום זה נפלה אסכרה בתינוקות. (ראה רש"י שם)
ובכל יום רביעי צמו אנשי מעמד שלא תיפול מחלה זו בתינוקות (תענית כ"ז) והביאו קרבן שעיר לחטאת בראש חודש, כדי לבטל את סכנת המחלה, וזהו שאומרים: "זמן כפרה לכל
תולדותם" - לכל הילדים.
יש אומרים שבגלל הדאגה לילדים מתמסרות הנשים יותר לכבד את ראש חודש ולשמרו. אנשי ח"ן נוהגים לשתף ילדים בקידוש הלבנה, לתאר בפני הילדים את דיוקנו של יעקב אבינו החקוק לפי המסורת בדמות הלבנה, מברך את הילדים בברכת "המלאך הגואל" .


ראש חודש חג העניים
ראש חודש נחשב גם לחגם של העניים, היות שהוא החג היחיד שבו מותר להשתמש בכסף ולתת כסף. אבא זצ"ל היה נוהג לעמוד כל היום ליד הפתח ולחלק צדקה לעניים.
ומסורת היתה בידו שבין העניים נמצא בן דוד ושלישיו, והיה עושה כך כדי לזכות את הרבים לקיים מה שנאמר "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".
ועוד בבית אבא זצ"ל היו מספרים:
מעשה בעני מוזר שהיה מסתובב ביחד עם שאר העניים והנכים על פתחי הבתים בראש חודש, לקחת נדבה. וכשמת מצאו אנשי ח"ן בביתו כסף רב, וחששו שהיה רמאי ולא רצו להספידו. לפתע הגיע להלוויתו השד"ר הירושלמי המכובד והתחיל להספידו, וסיפר שכל כספו וכל הכסף שהיה אוסף העני הזה היה מעביר בכל חודש וחודש לירושלים לחלק בין עניי הכותל, ולתת גם למשיח בן דוד היושב ליד הכותל, אע"פ שעשיר היה ולא חסר לו דבר. שכן משיח בן דוד חיפש את נדבת לבו של היהודי ולא את הכסף. בדומה לקב'ה שביקש מבני ישראל בעת הקמת המשכן ובעת העלייה לרגל "איש כנדבת לבו" אע"פ ששלו כל הכסף וכל הזהב , ולא היה צריך לממונם של ישראל אלא את נדבת לבם הוא חיפש ולא כספם (ראה סיפורו של ד"ר שז"ך בספר המועדים).
משעלה אבא זצ"ל לירושלים והתיישב בחצר אור החיים נוהג היה בכל ראש חודש ללכת לכותל לחלק צדקה לעניים. (כל ראש חודש היה, איפוא, חג בישראל).
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972