חודשי השנה / הקדמה לחודשי השנה / ערכי הלוח היהודי ויעודו

ערכי הלוח היהודי ויעודו
 


הלוח היהודי תורה הוא, יש בו הלכות מעשיות, הבטים ערכים, ואמונים שמצווה ללמוד ולדעת כפי שכתוב "כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים" (דברים ד, ו)
אמר ר' שמעון בן פזי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא:
כל היודע לחשב בתקופות ובמזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר: "ואת פועל ה' לא יביטו
ומעשה ידיו לא ראו".
אמר ר' שמואל בר נחמני, אמר ר' יוחנן: מנין שמצווה על אדם לחשב תקופות ומזלות ? שנאמר: ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
איזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים ?
זה חישוב תקופות ומזלות, שסיבובן לפי הלוח העברי על ידי הלבנה. מסורת היא בחז"ל שרבים מבני יששכר ישבו בסנהדרין ובמוסדות התורה ועסקו בסודות העיתים, החודשים, הזמנים המיוחדים, והמזלות, הם שימשו כאנשי ח"ן (חוכמה נסתרת) המתעמקים בדעת העתים והזמנים, ללימוד סוד רזים ונסתרות על קיום העולם, תיקונו וייעודו, השלובים בהלכות ברורות וידע רציונאלי של חוקות שמים וארץ שהאסטרונומיה חלק ממנה. ולכן כונו בני יששכר בשם יודעי בינה לעתים (דה"א יב, לג).
חישוב תקופות ומזלות מסתמך גם על כללים הלכתיים הקשורים לקביעת חגים ומועדים. ואם לפי חשבון המולד חל ר"ה שהוא ר"ח תשרי, בימים של אד"ו נדחה ר"ח למחרתו משום
מתיא (ר"ה, כ) שלא יהיו שבת ויום כיפור סמוכים זה לזה ולא יוכלו לקבור מתים
במשך יומיים.
סדר יום כיפור קטן נערך בצום, וכולל מזמורי תהילים של תשובה, תפילות וסליחות ותחנונים לגאולה וקיבוץ גלויות ואף קריאה בתורה. עורכים סדר יום כיפור קטן שמונה פעמים בשנה בכל ערבי ר"ח כסלו, שבט, אדר, ניסן, סיון, תמוז, אב, אלול חוץ מערבי ר"ח תשרי וחשון שהם ימי תשובה, ערב ר'ח טבת שחל בחנוכה, וערב ר"ח אייר שחל בחודש ניסן שבו אסור להתענות ושהוא כולו חודש של גאולה. סימן נתנו לכך "מלבד חטאת הכיפורים" שר"ת חשון, טבת, אייר, תשרי.
האר"י הקדוש מנמק את הסדר של ערב ר"ח במעוט אורה של הלבנה, וכך גם באר"ח סימן תר"ח "אנשי" מעשה מתענין ערב ר"ח במקום שעיר ר"ח, על מעוט הירח... לחטאת שמביאים בר"ח שנקרא בתורה בשם חטאת לה' על שמיעט את הלבנה כמו "שאמרו חז"ל" שעיר זה יהא כפרה עלי על שמיעטתי את הירח וכפרה לכל תולדותם, לכל אשר קרה והתרחש בכל החודש. וכפרה נגד מחלת הילדים ה"אסכרה" שנפלה בתינוקות ביום רביעי ביום שנתלו המאורות ברקיע.
הרמב"ם רואה בחכמת האסטרונומיה חכמה תורנית המרחיבה את דעת האדם ומעוררת בלבו אהבה ויראה לה' בורא העולם המלא פלאים ורזים, שאין בשכלו של האדם להבינם ולתפסם. כפי שהוא כותב במספר מקומות בהלכות יסודי התורה פרק ב'.
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו...כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך". ועל יסוד הכלל הזה, כולל הרמב"ם את הידע האסטרונומי של גלגלי העולם במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה וחכמת העיתים והתקופות - בהלכות קידוש החודש. והוא גם מביא מסורת שהספרים שחיברו חכמי ישראל, שהיו מבני הנביאים מבני יששכר, נאבדו ולא הגיעו אלינו (הלכות קידוש החודש פרק יז, כד).בספר זה אין אנו מבררים את החלק האסטרונומי וההלכתי שחובה ומצווה לדעת בסידורי הלוח. אנו נתעכב יותר על אימרותיהם של אנשי הח"ן שמטרתם להסביר את יעודו של העולם והאדם כפי שהוא מתגלה במערכת העתים, ומשום כך נשתמש בהרבה באימרותיהם שבדרך כלל נאמרו בשפת רמזים שהיא השפה החביבה עליהם המגלה טפח ומכסה טפחיים. אנו נשתדל להביע את אימרותיהם בשפה מובנת ומקובלת המובנת לאדם שאינו מתעמק בבעיות ההוויה וסודות העולם והיקום.
הלוח באסטרונומיה בנוי על מערכות צבא השמים וידיעת סיבובי המאורות והגלגלים של העולם. שונה הדבר אצל אנשי ח"ן המתעסקים בסודות העולם ומתייחסים ללוח, כעולמו של הזמן שהוא אחד משלושת המרכיבים היסודיים של הווית העולם. "שנה עולם נפש" שהם לפי הנוטריקון "שען" משענת היסוד של הקיום העולמי הבנוי בשפתם של בני אדם. על המקום (עולם) על הזמן (שנה) ועל רוח החיים (נפש שניתנה). הזמן הוא יסוד בחשיבה המציאותית. הכל נמצא בזמן ואין לתאר מציאות בלי זמן ומקום. והזמן הוא גם המתנה היפה ביותר שנתנה לאדם מתנה יעודית מכוונת למטרה נעלה.
לא נתעסק בבעיות המסובכות המטפיזיות של הזמן, נסתפק בהעלאת ערכים ורעיונות שהדעת קולטת בקלות אם ישנה נטייה להבינם.
תחושת הזמנים אינה אחידה. תחושות שונות לזמן. תחושה של נצחיות ותחושה של חלוף. תחושת הזמן הנצחי של בראשית הבריאה ושל אחרית הימים ושל תקופת הביניים שהיא תקופת התיקון.
הזמן של בראשית שהתרכז במסגרת שבעת הימים כשהשבת המבורכת של מנוחה במרכזו, היה זמן מושלם מאוחד בתוכו וקודש, זמן יציב וסטאטי של בריאה מושלמת, גן עדן עלי אדמות שהכל טוב מאוד ואין צורך בשינוי. זמן מיועד לנצח בגן עדן של נצח.
ורבי יהודה ב"ר סימון אומר שסדר זמנים אף היה קודם לבריאת הימים (ב"ר ג, ח). אולם הזמן המושלם הנצחי השתנה עקב פגמי העולם, וחטאיו של האדם שפגמו בשלמות העולם. פגמים שדרשו חיסולו של העולם או תיקונו ואלקים בחסדו הגדול השאיר את העולם הפגום מתוך תנאי תיקון שהאדם שפגם בעולם יתקנו בדרך של תורה, באותה הדרך שהעולם נברא מלכתחילה, "ב"טוב מאוד". לאדם ניתן זמן, זמן עולמי טבעי - ששת אלפים שנה כששת ימי המעשה - זמן אנושי לסילוק הפגמים ותיקון העולם ונוצר זמן חדש, זמן יעודי לעולם מכוון למטרה. זמן של ששת אלפי שנה לתקן את פגמי האדם בששת ימי המעשה. והזמן הזה שונה מהזמן של בראשית, הוא זמן נע ומתחדש במחזוריות הקשור למאורות של העולם, שכוחו
בחידושו וערכו בהתחדשותו. משנה ומחדש את הזמן הרגעי החולף בתוך עשרים ושמונה "עתים" המתחברים ביחד ונעים ביחד והמשתנים בלי סוף.


זמננו בקורות העולם כיום אינו זמן מושלם-יציב שבתי אלא זמן נע וחולף, משתנה המתחדש בכל רגע ולא עומד אף רגע כשכל רגע יוצר גלגל חדש במעגלי הזמן והעולם. הדינמיות
המתחדשת שבתוכו מקשרת את העבר עם העתיד המתחדש והופך עבר לעתיד ועתיד לעבר כסרט ברגע נע שלא נמצא במציאות כלל וכלל כפי שאומר הפתגם, "העבר אין והעתיד עדיין כהרף עין", שהוא זמן נע משתנה ומתחדש, העומד לרשות האדם החולף לתיקונו וחידושו של העולם.
בבית מדרשו של ר' מוטלה היו אומרים שהזמן נמדד בעולם על ידי כח האור והזמנים המיוחדים שבלוח המגלים את אורות ה', קשורים אף הם למקורי האורות שברא ה', וגילה בעולמו. האור של "בראשית" בו עטה אור כשלמה והתגלה בבראשית הבריאה כשהתעטף בטלית לבנה והבהיק זהרו מסוף העולם ועד סופו והוא האור של יום הראשון שנפגם בגלל חטאיו של האדם ונגנז בתורה, במצוות ומעשים טובים להתגלות לעתיד לבוא באחרית כראשית. כבזמן בראשית שלפני החטא, כפי שהיה בגן עדן במחיצתו של אלוקים, זמן של שבת ושל נצח בשעה שהזמן שאחרי החטא הקשור לאורו הגנוז של הקב"ה שהוא מחוץ לגן עדן, הוא זמן אנושי מוגבל, זמן נע וחולף, שעונש המיתה בתוכו ובתחושתו וייעודו לתקן את העולם ואת עצמו ב"בלע המוות לנצח" וסילוקו של החולף באיחוד מושלם של הנצח האלוקי מבחינת הזמנים מבליט השינוי הזה בשינוי הזמני של שבת משאר החגים, שהשבת מבחינת הזמן הוא נצחי קבוע ובלתי תלוי במעשי האדם. בשעה שהזמן המתחדש שניתן לאדם הנע במסגרת מתחדשת של אירועים מיוחדים וזמנים מתחדשים, שמתקדשים על ידי האדם שנקרא לתקן ולחדש את העולם, הוא קשור למסגרת התורנית שבה הסתכל הקב"ה וברא את העולם ותלוי כולו ממנה, לימודה וקיומה כדי להחזיר את העולם לנקודת בראשית ולהביאו בחזרה למצב "הטוב" כפי שנברא על ידי התורה במימד של בראשית.
הכלי העיקרי לעבודת התיקון הוא התורה שהיא מקור כל החיים וכל היצירות ובה כל המפתחות של תיקון וחידוש ויצירה וכל המידות הטובות והכוחות הנפשיים שבהם הערובה להצלחת התיקון.
מסורת היא בישראל שהעולם נברא ומתחדש יום יום על ידי מאמרי התורה כפי שנאמר, לעולם ה' דברך ניצב בשמים (תהילים קיט, קא) שהכוונה לעשרה מאמרות שעל ידם העולם מתחדש ונברא, יש אומרים שהוא מתחדש בדבר ה' כפי שהיה בהתחלה, שהמאמרות נמשכות בלי הפסק ויש אומרים שהוא מתחדש על ידי עם ה' בלימודו וקיומה של התורה ושניהם נכונים היות שהתיקון והחידוש נמסר לישראל שקיבל את התורה.
הלימוד בתורה הוא משום כך יסוד חשוב ועיקרי לקיומו של העולם שהודות לימוד התורה שבה הסתכל הקב"ה וברא את העולם, בלימודה ושינונה מתחדש העולם בכל יום מחדש, כפי שנאמר "ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסוד ארץ" "שימה בפיהם", בפיהם ממש ואם יופסק הלימוד בתורה רגע - עלול העולם להישאר עומד ואפילו להיחרב ולהיעלם.
מחשבה זו היא יסודית בישראל, והיא מחייבת לימוד קבוע וביום קבוע בבחינת והגית בו יומם ולילה וכל מערכת הזמנים המיוחדים בתורה, השבתות והחגים הם ימי מקרא קודש והמונח "עיתים" מתייחס כמו כן לעיתים של תורה בהתאם לסיפור החז"לי שבשמים שואלים את האדם שעולה למעלה, אם קבע "עיתים" לתורה שרק הם מחדירים את כוחות החיות לכל דבר וחפץ, ולפי הכלל הזה דאג ר' חיים מוולוז'ין מייסד הישיבות שלא תהיה שעה אחת בעולם בלי לימוד תורה, כדי שהעולם יתחדש תמיד והיה יושב כל יום פורים ולומד תורה מחשש שמא
כולם שיכורים וישנים ואין מי שילמד. ועד היום דואגים ראשי הישיבות שתמיד בכל עת ובכל רגע ימצאו בעולם לומדי תורה שהעולם לא יחרב.
תורת התיקון רחבה ומקיפה את כל החיים והתורה ואין כאן המקום להסבירה ומן ההכרח שנצטמצם במסגרת זו להבנת מושגי בינת "העתים" לנקודות המתקשרות עם רעיון התיקון והגאולה והזדהותן עם ישראל ארצו ותורתו כסמליהם או כאותות הזדהות.
יעודו של הזמן במטרת התיקון היה שמור עד שהופיע העם שקיבל עליו את עבודת התיקון והתורה, היינו עם ישראל שנבחר ונועד לתקן את העולם הודות לקבלתו את התורה, לאופיו, ולאבותיו שקיבלו עליהם את תפקידי המתקן והתמסרו לו בלב ובנפש.
הכלים שהועמדו לרשותו והכוחות שנועדו לו לעבודת התיקון הם התורה שבה האותיות והצירופים והכלים שעל ידם הכל נברא, ירושלים וארץ ישראל המשמשות כמקום התיקון מפני שבהן מעבדת הבריאה והכל נברא בתוכן והכל מתוקן בתוכן.חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972