חודשי השנה / מר חשוון / אירועי החודש

אירועי החודש
 


א' חשוון - נגמר בניין בית המקדש בימי שלמה, שנת פ פ"ז לצאת ישראל ממצרים.

ב' חשוון - כיבוש ירושלים ע"י סאלח-אדין וקץ הממלכה הנוצרית בירושלים שאסרה את עליית היהודים לירושלים.

ג' חשוון - עלה ר' יהודה החסיד לירושלים בשנת תס"א.
נפטר ר' ישראל מרוז'ין, בשנת תרי"א, שהיה מגדולי החסידות.

ה' חשוון - נפטר הרב צבי קאלישר, בשנת תרל"ה, מאבות הציונות הדתית.

ז' חשוון - יום העלייה של קבוצת רודגס , הקבוצה הראשונה של הפוהמ"ז בשנת תר"ץ.
עיוור מלך בבל את עיני המלך צדקיהו.
מתחילים לשאול גשמים בתפילת טל ומטר.

י' חשוון - נוסדה ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה בשנת ת"ש.

י"א חשוון - יום פטירת רחל אימנו בו עולים לקברה שבבית לחם.

ט"ו חשוון - קבוצת יבנה עלתה להתיישבות-קבע בדרום בשנת תש"א.

ט'ז בחשוון - ליל הבדולח - שריפת בתי הכנסת בגרמניה ובאוסטריה בשנת תרצ"ט.

ט"ז בחשוון - תחילת העלייה הגדולה מתימן - "מרבד הקסמים" בשנת תש"י.

י"ז בחשוון - יום מתן הצהרת בלפור בשנת תרע"ח.

י"ח בחשוון - ועידת היסוד של חובבי ציון בקטוביץ בשנת תרמ"ה.

כ' בחשוון - נהרגה חנה סנש.

כ"א בחשוון - נפטר ח. ויצמן הנשיא הראשון למדינת ישראל

כ"א חשוון - יום פטירת ר' דוד בן-זמרא (הרדב"ז)

כ"ד חשוון - צה"ל פתח במבצע קדש ומיצרי אילת נפתחו לשיט חופשי.חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972