שבט החודש
 


השבט הממונה על חודש חשוון שהוא החודש השמיני, הוא מנשה מכיוון שלפי הסדר של ספר במדבר -שהוא הסדר של חניית השבטים על דגליהם במדבר - הוא בעל החודש השמיני וקרבנו כנשיא היה ביום השמיני (במדבר ד, נד). וכך אומר, ילקוט שמעוני שמות תי"ח, "דגל אפרים במערב מנשה ובנימין אתו, נגדו במרומים מאזניים, עקרב
וקשת" שמזלו עקרב. (הקשר בין חודש חשוון מזל עקב ומנשה מתבלט בתפילת טל לחודש חשוון "יפרח כבמקום עקרב" - טל עלי עין לברך - כרמז לזכות מנשה). והוא הולך ביחד עם אפרים, שהוא השבט של חודש תשרי. ומנשה ממורמר מפני שאין לו מזל בין אבני האפוד (ילקוט שמעוני שופטים), ומפני שיעקב ביטל את ברכת בכורתו והעבירה לאפרים הצעיר ממנו,כשהוא משכל את ידיו. המרירות של מנשה מתבלטת בגדעון השופט היחיד שהוקם מביתו, ובנו אבימלך שהרג את שבעים אחיו. גדעון הקים אפוד שהיה לו ולביתו ולכל ישראל למוקש, והוא עשה את האפוד מפני שמנשה לא היה באבני האפוד ולא היה לו מזל, לפיכך עשהו, ואע"פ שעשהו לשם שמים היה למכשול לכל ישראל (ילק"ש שופטים) ועליו מעיד דוד המלך בפסוק ולי מנשה (תהילים קח,ט), שלא יאמר אדם ולא יהרהר אחרי גדעון בן יואש שהיה ממנשה (מ"ר יד).
ושבט מנשה היה גם הראשון שהלך לגולה ע"י תגלת פלאסר מלך אשור, הוא ראשית הגולה, והוא עתיד להיות ראשית הגאולה כפי שאומר המדרש על הפסוק לי מנשה, זה משיח שעומד מבניו של מנשה (במ"ר ד).
ומאחד מדרשני וורשא שמעתי פעם הסבר נוסף לשם מרחשוון והוא, שיוסף ציווה לפי חז"ל שכל אחד הנכנס למצרים בימי פרעה לקנות שבר ירשום על פתק את שמו, שם אביו ושם זקנו והעמיד את מנשה לקבל את הפתקים, וכך הוא עומד עד היום על סף החודש השני ומקבל את הפתקים הנרשמים בחודש תשרי ומחלקם
כששפתותיו מרחשות תפילות מרחשוון (מלשון מרחשות)

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972