מזל החודש
 


מזלו של החודש הוא העקרב הצמא למים ויוצא למעיינות המלאים מים , העקרב שולט על המדבר ולכן הוא מלא עקרבים (לקח טוב, א, יד) העקרב הוא כמו הנחש רע ומר כמוהו ומבחינה זו הוא הנחש והוא השטן. אנשי סוד מסבירים על פי אדר"נ ט"ז, שהנחש הופיע בחודש תשרי עם תחילת הבריאה ביחד עם האדם כמו השטן.
בימי תשרי שהוא חודש התשובה הנחש מתגלגל ומתפתל , בחודש חשוון שלאחריו הוא מופיע בחזרה בכל עוצמתו וזוהמתו, כעקרב, כדי להסית את האדם ולטמאו מחדש ולהביאו לידי חטא ולהפוך את העולם למדבר.
ומשום כך מר הוא החודש הזה ויש להיזהר בו כדי להתגבר על זוהמת העקרב ועקיצתו המסמלת את הנחש. חז"ל אומרים (ב"ר מד) שהעקרב זה "יון" שרצה להשמיד את ישראל ברוח ובגוף, כלומר בעמו ובתורתו , לכן יון ציוו את ישראל להשתחוות לצלם, לאכול בשר חזיר לחלל את השבת ולהימנע ממילה. וייתכן שבגלל זה הוא מופיע לפני חודש כסליו שבו התגברו מתתיהו ובניו על יון הרשעה, ייתכן שלמאבק כגון זה התכוון האבודרהם המספר גם על ההתגרות שבין העקרב והאריה וגם על המנהג שלא לשתות מים בתקופה זו. מתתיהו הזקן שקנא לד' מת באמצע
החודש של חשוון (בעקיצת העקרב) וחמשת בניו הגיבורים המשיכו במלחמה והתגברו על יוון - העקרב, וטיהרו את המקדש ובית ישראל מזוהמת הנחש.
ייתכן שלעקרבים הללו מתכוון גם רבה בר חנה בסיפורו על העקרבים המקיפים את הר סיני (ב"ב עג). העקרב הזה שהוא מסמל את עשו צריך לפי המסורת ליפול ביד בניה של רחל ביד מנשה, שנקבע כמשיח בן יוסף, ושלו נמסר החודש בו נולדה ומתה רחל אם יוסף.


העקרב של דורנו

הרשעים הנאצים כבשו את וורשא בערב סוכות, ת"ש והחלו במסע ההשמדה , ובחודש חשוון נכנס רב הטבחים הרשע ימח שמו במסע ניצחון מחריד לבבות לעיר, יהודי פולין ישבו מבוהלים ונפחדים סגורים בחדרי חדרים. עמד אבא זצ"ל ואמר :
שהעקרב שהוא מזלו של החודש התעורר וניעור בכל עוצמתו. ר' יצחק החסיד תלמידו הי"ד שקידש שם שמים, הוסיף ואמר שאדולף היטלר, ימ"ש בגימטריא כעקרב משולש 372, שהוא כולו, כנגד הקב"ה ישראל ואורייתא, "והיא משרצת ששים ששים", כנגד ששים רבוא של ישראל ונגד ששים רבוא האותיות של התורה.
העקרב מתקשר לחבלי משיח לפי חז"ל הוא בא בהיסח הדעת, ובעקבותיו יבוא משיח צדקנו שגם הוא בא בהיסח הדעת (סנהדרין צז). והוא צריך להיות לפי חז"ל, מבניו של מנשה, כפי שאומר המדרש על הפסוק לי מנשה (ב"ר ד.ב) שהוא כידוע השבט של החודש. וזהו כנראה בבחינת חבלי משיח מעין "הסרת הטבעת".
ועוקצו של העקרב נמצא בנהר דינור, להתיש כוחו ולעודד את היושבים בין העקרבים (ב"ר נח) מפני שדרכו עוברות כל הנשמות היורדות לעולם, והוא נשפך על ראשם של הרשעים, כפי שאומר ר' חלקיה בר טוביה (ילקוט שמעוני תתרכ), וזהו בהתאם למסורת שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל.
ור' יצחק הי"ד, קרא לפנינו את חזון התחיה של יחזקאל שנאמר לו כשהוא יושב –כפי שאומר הפסוק- בגולה בין עקרבים. יש קושרים את העקרב של מנשה עם העקרבים שלתוכם הושלך יוסף אביו -
כאות אזהרה נגד שינאת אחים.
בשנת תש"ג בימים הקשים בישראל בשעה שצבא הרשעים במדבר התקרבו לשערי הארץ והבהלה אחזה את היישוב עודדו רבני הארץ את תושבי הארץ בהבטחותיהם של הנביאים ואנשי סוד חיזקו את העם כנאמר
בשבת דף עז שהנשוך מן העקרב אין לו לחשוש יותר לנשיכתו ובמסורת שרווחה בזמן הבית שמעולם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. ייתכן שהסיפור היווני על תיבת פנדורה, תיבה סגורה על שבעה מנעולים שמונחים בה סגורים נחשים ועקרבים, מקורו במשלו של רבי שמעון בר יוחאי למעשה הנחש : משל לאחד שמסר לאשתו כל מה שהיה לו בבית חוץ מחבית אחת שביקש ממנה שלא לנגוע בה מפני שיש בה עקרב. כיוון שיצא בעלה לשוק נכנסה אצלה שכנתה והסיתה, מעשה נחש, ואמרה לה שבוודאי הוא שומר את כל אוצרותיו בחבית זו מפני שהוא מבקש לשאת אשה אחרת וליתנם לה. נתפתתה האשה והלכה ופתחה את החבית והושיטה ידה לתוכה ועקצה עקרב ונפלה. (ב"ר י"ט) המשל בא ביסודו ללמד לאדם שכל העוונות והחטאים שאדם עושה ושהקב"ה מכפר עליהם בחודש תשרי נסגרים על שבעת מנעולים בתיבה בחודש חשוון שאותה הוא נושא עימו תמיד ובה העקרבים וכשהחטא הולך וניעור, נפתחת התיבה והעקרבים ניעורים מחדש ומשום כך יש לשמור היטב על חטאות העבר שלא לפותחם מחדש.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972