חודשי השנה / מר חשוון / על חודש מר חשוון

על חודש מר חשוון
החודש השמיני ליציאת מצרים שמו בבלי: ירחו שמנו - ירח שמיני באכדית. מזלו עקרב. שבטו נפתלי או מנשה חל בימים ב' ד' ה' ז'. אין בו שום חג. יום י"א בחשוון יום פטירת רחל אמנו ויום לידת בנימין. צירופו ו.ה.ה.י. מר"ת של הפסוקים "ודבש, היום הזה ד' ...". (דברים כו, טז). האות - נון.
 


חודש חשוון הוא החודש השמיני בסדר המספרי של השנה המתחיל ביציאת מצרים, בה התחילו למנות את החודשים מניסן .
וחודש חשוון הוא החודש השני לבריאת העולם, וכך הוא גם נקרא בתורה במניינים שלפני יציאת מצרים כמו במעשה המבול.
לחודש חשוון יש שני שמות נוספים, בול ומר-חשוון או בקיצור "חשוון" בלבד. השם בול הוא קדום והוא נזכר בספר מ"א , ו ,לח : "בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית". השם בול מתקשר לתקופה. הירושלמי מביא שני הסברים, האחד מלשון בלה , היות ש"בתקופה זו העשב בלה והעלים נובלים, והארץ נבילה ועשויה בולות
בולות", והסבר שני מלשון בלל, שבו בוללין ומערבבים אוכל לבהמה בתוך הבית , אחרים מקשרים את השם בול עם מבול ורואים בבול משמעות של טיפות מים, היות שבחודש זה מרבים הגשמים לרדת ובחודש זה אף התחיל המבול. ובו מתחילים לשאול על גשמים ולהתפלל "ותן טל ומטר לברכה". כשהכוונה ליורה היורד בחשוון. והם גם מסבירים למה הורדה המ"ם של מבול מהשם "בול". הילקוט שמעוני (מלכים קנ"ג) אומר דבר אחר:
מהו בירח בול ? בירח מבול, חסר מ' כנגד ארבעים יום, שאע"פ שנשבע הקב"ה כי מי נח זאת לי, אע"פ כן מ"ם יום בכל שנה היו אותם הימים עושים רושם בעולם עד שעמד שלמה ובנה את בית המקדש, ופסקו אותם מ"ם יום, לפיכך כתוב חסר כנגד ארבעים יום שפסקו. ואחרים אף קושרים את השם בול למלה "בלה", שפירושה שחת והתקלקל היות שבחודש זה מתחיל הסתיו שבו הכל נובל, נשחת ומתקלקל, והארץ מתנבלת .

הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב מביא בספרו בני יששכר פירוש לשורש "בול" כרמז לתורה, המתחילה בבית של בראשית, אמצעיתה ושל גחון וסופה ושל ישראל יחד בול.
בלוח גזר שהוא לוח חקלאי נקרא החודש בשם ירח זרע.
השם העיקרי שנתקבל בעם הוא השם חשוון שלפי המסורת המתייחסת לכל שמות החודשים הביאו אותו עולי בבל מבבל ומעניין שהשם הבבלי "ירחו שמנו" פירושו החודש השמיני בהתאמה למסורות ישראל. המסורת קיבלה משום כך את השם כמותאם ועם זאת השתדלה להעלות לו הסברים יהודיים. יש מסבירים את מרחשוון כהמשך לתשרי שתפילותיו עדיין מרחשות בעולם, ואחרים קושרים את השם חשוון עם חשרת מים שמובנן אוסף טיפות המים המצטברים בעננים, והיא תפילה שלא יהיו גשמים יותר מדי, אלא במידה ולפי הצורך ומקשרים את זה עם השם "מר" שפירושו טיפה כ'מר מדלי' .
השם "מר" המקדים לחשוון רבו לו ההסברים והפירושים, הדרשנים רואים בדרך כלל בביטוי "מר" סימן למשהו מר ורע, ומבליטים את האירועים הקשים והמרים שהיו בחודש זה. המבול שהחריב את העולם, והצרות שרבו בו; בו מת מתושלח הצדיק, בו מתה רחל אמנו, בו שחטו את בני צדקיהו ועיוורו את עיניו, בו בדה ירבעם חג מלבו ובו גם החלה גלות אשור של עשרת השבטים ובו נשרפו בהרבה מקומות ספרי תורה וספרי תלמוד.
בחודש חשוון שהוא החודש השמיני יש כוחות מרים בדומה לאות "חית", שבה היא מתחילה- חשוון ושהיא האות השמינית שסימנה רע, מפני שהיא לבו של הנחש, ומסמלת את פיתויי הנחש המשתמש כידוע בשמונה סרסורים לעבירה ולפי דעת חז"ל הוצאה משום כך אות ח' משמות השבטים, והיא מר לה מר, סגורה מכל צדדיה ופתוחה רק לתהום לאדמה. ומשמשת סמל לחרם ונידוי, בו סגור האדם מכל הצדדים "כחית" .
יש אומרים שהאות ח' שבה נפתח שם החודש בא לבטא שהאות בית הפתוחה לעולם, מתהפכת ומסתגרת על ידי החטא החרם והנידוי ונהפכת לחית - ח.
המרירות של חודש חשוון קשורה גם עם המבול שהיה בחודש חשוון ושבגללו נחרב העולם ונהפך לתקופה ארוכה למדבר השורץ עקרבים וזהו גם מזלו של החודש - עקרב.
חודש חשוון הוא גם חודש המבול, ושבו מתו ביום אחד בי"א בחשוון, מתושלח הצדיק ורחל אמנו, נחשב משום כך כחודש של צער ואבלות בשמים ובארץ.
אנשי סוד אומרים שצילו של הצער ששרר בעולם באותו הזמן עדיין מאפיל על החודש - עד שיעבור לעתיד, עם בניינו של המקדש השלישי שיוקם כפי שהובטח בחודש חשוון. ועד אז הוא נקרא מרחשוון.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972