חודשי השנה / תשרי / שבט החודש ומזלו

שבט החודש ומזלו
 

שבט החודש

לפי הסדר שנקבע בילקוט שמעוני שמות תי"ה, משמש אפרים כממונה על החודש תשרי ורמז לזה בשיר הבן יקיר לי אפרים שנבחר כשיר היום.
ולמה אפרים ?
הרבה סיפורים והרבה הסברים לכך. יש אומרים מפני שאפרים דומה לראובן, כפי שאומר הפסוק "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" - וראובן הוא הנושא של
רעיון התשובה שהוא התחיל בתשובה ואחד מצאצאיו הוא הנביא הושע שנחשב כנביא התשובה, וקורא בלי הרף לישראל לשוב לד'. ויש אומרים שאפרים הוא עמוד התפילה כפי שאומר הפסוק "בני אפרים נושקי רמי קשת" (תהלים ע"ח,ט) והקשת היהודית היא התפילה כפי שמפרשים את הפסוק "בחרבי ובקשתי" (בראשית מ"ח, כ"ב).
והקשת רומזת על התפילה ודומה לה מפני שהקשת ככל שלוחצים אותה יותר ללב עולה היא יותר למעלה, וכך היא התפילה בוקעת היא מעומקא דליבא מתרוממת ועולה מעלה מעלה.
ישנם מקורות המספרים שבחודש תשרי חלה יעקב לפני מותו וקרא לשני בניו של יוסף אפרים ומנשה, הוא שיכל את ידיו ושם את ידו הימנית על אפרים להעביר את כוחו שהוא בימין, לאפרים.
ביום ט"ו בתשרי נפטר יעקב ובו ביום הוריד את העטרה מעל ראשו והניחה בראש אפרים כנאמר במדרש על הפסוק "לי אפרים, נתעטר אפרים מאבינו יעקב בשעה שנפטר לעולמו" (ויק"ר ב, ג.) ומאז הוכתר אפרים כראש לחודש התשובה.
בניו צריכים לתשובה והוא מעוררם לתשובה והוא נושא את כתר החודש ומשלבים את שירתו לתפילת היום "הבן יקיר לי אפרים".
יש אומרים שאפרים בנו של יוסף מסמל למעשה את יוסף שנבחר לחודש תשרי, מכיון שבחודש תשרי יצא יוסף מבית האסורים בו ישב י"ב שנה ככפרה, בשביל כל שבטי ישראל והעלה תפילות הודיה לה', ואנו תקווה ותפילה שזכותו של יוסף הצדיק תעמוד לנו בדין, להתיר אסורים ולרפא חולים וימשיך לשמש כמשביר, לשקול במאזני צדק את צרכיו של אדם ולהמציא לו מזונו מאוצר הגנוז של המשביר האלוקי, הזן את עולמו בחן ובחסד וברחמים.מזל החודש

חודש תשרי מזלו מאזניים, לסמל את תוכנו של החודש כחודש הדין שבו נשקלים מעשי העולם ומעשי האדם במאזניים.
ויש אומרים שהמאזניים באים לסמל את הבריאה שבה נעשה הכל במידה ובמשקל במאזניים.
אנשי ח"ן אומרים שהמאזניים הם בזכותו של איוב. לפי הנאמר באיוב לא, ו:
"ישקלנו במאזני צדק" שלפי המסורת נאמר בראש השנה כשאיוב ביקש לפטור את
כל העולם מדין (ב"ב טז). וייתכן שמשום כך היו קוראים לכהן הגדול בערב יום כפור
את ספר איוב לעורר זכרונו וזכותו שנענש על לא עוול בכפיו.
את מזלו של החודש קבעו מאזניים וקבעו לו צורה מיוחדת כעין שתי כפות מאזניים וחוט משקולת ביניהן, מפני שחודש זה הוא חודש הדין והמשפט בו נידון העולם לפי מעשיו ושוקלים אותו במאזניים.
ולמה נקרא המזל והמשקולת מאזניים ? מפני שתולים את הזכויות והחובות באוזן כפי שאמר הקב"ה ומשה לבני ישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו ואת הקללה אם לא תשמעו". הכל תלוי בשמיעה ובאוזן. והיו נוהגים לטהר בני אדם ובעיקר את הכהנים בזריקת דם קורבנות על תנוך האוזן (שמות כט, כ), והיו רגילים להעניש את האדם ברציעת האוזן על שלא שמע לדברי אלוקים חיים הקוראים אליו מן השמים (שמות כ"א, ו). ושתי כפות המאזניים דומות לשתי אוזניים - לרמוז שעל האדם לשמוע תמיד לדבר ה' אשר מתגלה בתורתו שבכתב ושבעל-פה.
ויש אומרים שהמאזניים מסמלים את אופיו של זמן הבריאה שבו השתוו היום והלילה, האור והחושך , החיוב והשלילה כשעליית הלילה מסמל את החשכות שנגרמה בגלל חטאו של אדם הראשון, שהיטה את כף המאזניים לצדו השלילי ומה שהוטל עליו לתקן בדרך של תיקון ותשובה. הסבר זה מתקשר למסורת החז"לית שאדם הראשון קבע שמונה ימי צום כשראה את הלילה עולה ביום השני לבריאתו לאחר שחטא במאכל מעץ הדעת (ע"ז ח)


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972