חודשי השנה / תשרי / יום טוב של שמחה

יום טוב של שמחה
 


בדרך כלל מפחדים אנשים בימי משפט מאימת הדין ומודאגים מאד. בדרך הטבע רואים את הימים הללו כימים איומים ונוראים. בימים הללו נידון האדם על מעשיו וחייו וגורלו תלויים לו מנגד לשבט או לחסד. שונה הדבר במנהגי ישראל . החכמים והנביאים השתדלו להכניס רוח של שמחה בראש השנה ולהפכו ליום טוב שלא להצטער יותר מידי ושלא להתעצב למעלה מן המידה והורו שלא להיות עצובים מאימת הדין ושיסתפרו ויתרחצו לכבוד החג ואף יתלבשו במלבושי יום טוב להראות שאנו בטוחים בה' יתברך שיצדיק אותנו במשפט. והיו מספרים הרבה סיפורים על אנשים שנושעו ביום הדין והיו מדגישים ומספרים על שרה, רחל וחנה שהיו עקרות ושנפקדו בראש השנה ביום הדין. ואפרים שנבחר לשבט החודש, היה מאסף ביום זה את כל אחיו וידידיו ועורך משתה חגיגי ותפילת הודיה לה' לזיכרונו של יוסף אביו שנפקד בפקודת ישועה ורחמים ביום הדין ויצא בראש השנה מבית הכלא ואורו התחיל לעלות ולזרוח. והיה אומר לכולם שביום זה נפקדים לטובה כמו שנפקד אביו, מפני שזה יום סליחה ומחילה ויום טוב לישרים.
ובעת המשתה היה מספר להם על יוסף אביו הצדיק שהוא כצדיק נשא על שכמו את עוון כולם וסבל את עוונותם היות שבגללו חטאו האחים ומכרוהו לישמעאלים. בזה שהוא עורר את קנאתם והוא שותף לעבירה ולעוון וקיבל עליו את סבל כולם כדי לכפר על עוון כולם.
שתים עשרה שנה ישב יוסף כלוא בבית הסוהר של מצרים לכפר על עוונם של שנים עשר שבטי יעקב ולטהר את כולם ממעשה מכירתו וביום הדין, בראש השנה, נפקדו כולם לטובה, נתכפר עוונם והוא יצא לחופשי.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972