חודשי השנה / תשרי / תשרי במסורת ישראל

תשרי במסורת ישראל
 


החודש השביעי ליציאת מצרים.
שמו בבלי, תושריתום באכדית. שפירושו ראשית הוא נקרא גם בשם ירח האיתנים ובשם "בכסה" ליום חגנו.
מזלו מאזניים.
שבטו דן או אפרים.
חל בימים ב' ג' ה' ז'.
א-ב ימי ראש השנה.
ג-צום גדליה.
י - יום כיפור.
ט"ו-כ"ב ימי סוכות ושמיני עצרת.
צירופו ו.ה.י.ה. והוא יוצא מס"ת של הפסוק "ויראו אותה שרי פרעה" (בראשית יב, טו).
האות שלו למד.חודש תשרי הוא חודש הבריאה שבו נברא האדם והוא חודש המשפט וחודש החגים. במאמרי על סודות החודש ברצוני להתייחס לחודש כשלעצמו היינו לחמשת היסודות שלו, שמו, מזלו ושבטו, בהתאם לכלל המקובל שי"ב חודשים הם כנגד י"ב המזלות וי"ב השבטים , צירופו השמי והאות שלו – שהוא כוחו היצירתי. ואינני מתייחס במאמרי לתוכן של החודש מבחינת החגים והמאורעות שבו.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972