הקהל / מה ענין שמיטה להקהל ? / הקהל בשמיטה סיום ופתיחה גם יחד

הקהל בשמיטה סיום ופתיחה גם יחד
 


לכאורה נחלקו החכמים בשאלת הקשר שבין הקהל לשמיטה. יש הרואים בהקהל פתיחה למחזור שנים חדש ויש החושבים אותו סיכום ושיא של המחזור שהיה. ואולי אין שתי הדעות הללו אלא תפיסה כוללת אחת שבה הכל שזור יחדיו במכלול אחד.

"אמור מעתה: כשנתכנתה השביעית כ"שבת הארץ", לא בכדי נתכנתה כן. מעגל השבת הוא הוא הדגם לשנת השבת, וממנה – מ"שביעית החביבה" – פתח לשבת העולמים. במקום קדקודו של מעגל זה, חלוקים אבות העולם. שמאי הייתה מידתו להכין עצמו בפיו לשבת הבאה… בכל מעשהו הוא גורם שכאשר יכנס לשבת תגדל השפעת הקדושה אליו, שהרי הכין עצמו לשבת כל השבוע… והלל… קדושת שבת קבל משבת שעברה". ("מאור ושמש", פ' "ויקהל")

"נמצא העולה בידינו מכל האמור: כמה וכמה מעגלי חתימות ופתיחות הן הנשזרים האחד בתוך משנהו. השבת – כחתימה לעמל השבוע ולפתיחה לבא אחריו… השמיטה – "מקץ שבע שנים", לשון ראשית ולשון אחרית, - אם כסיום לשש שנות המחזור החקלאי, ואם כפתיחה ל"שבוע" החדש. ההקהל "מקץ שנת השמיטה" כפתיחה קורנת ומאצילה הוד קדומים מחביון סיני בקודש, או כחתימה "באימה ויראה בגילה ורעדה" של כל ענין השמיטין אצל הר סיני. "הן גאלתי אתכם אחרית כראשית", בחינות הראשית והאחרית, החתימה מעין הפתיחה, הן שבהתאחדן מביאות גאולה, מקרבות העם לארץ ולתורה, מביאות את שומרי השמיטה אצל הר סיני, את עושי דבריו בהשבתת שבע, לשמוע בקול דברו "כאילו מפי הגבורה"
("שבת ומועד בשביעית" בפרק: שתי שבתות במעמד הקהל).

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972