הקהל / מה ענין שמיטה להקהל ? / סוד ההשפעה המיוחדת של הקהל על העם - ב'

סוד ההשפעה המיוחדת של הקהל על העם - ב'
 

משך חכמה: הקהל מעכב את החזרה לחומריות

"כל התורה היא נסיונות להבדיל מן החמדה והתאוה והקנאה אשר החומר יכביד על הנפש, ולכן אחרי שחרישה וקצירה נאסר להן שנה תמימה, הלא בכליון עינים יביטו על זמן ההיתר לצאת איש איש אל כרמו ואל שדהו, אז מצווה להם להקהל ולשמוע דבר ה' בירושלים, בעזרה, למען ידעון דרך ה' בעשותם מלאכת שדה וכרם, ובהטבעם במצולות החמדות החומריות להמתין עוד מעט לשמוע דבר ה'" (פ' וילך).



''כלי חמדה'': הקהל ללמד שהכל בא מכח התורה

"ונראה שזה ענין שנצטוו ישראל במוצאי שנת השביעית במצוות הקהל, כיון דעתה מתחילים שנות העבודה, שלא יטענו ח"ו כי בשנים האלה הם מתפרנסים ממעשה ידם, לזאת המלך קורא לפניהם התורה הקדושה להורות להם שאע"פ שעתה יתחילו לחרוש ולזרוע, מכל מקום הכל הוא ע"י כח התורה הקדושה והשגחת ה' יתברך עליהם, וזהו הר סיני אצל מצוות שמיטה"
("כלי חמדה" פ' בהר).


שפת אמת: הקהל שכרו של העם
בעל שפת אמת רואה בהקהל לא רק את שיאה הרוחני של ההתעלות הרוחנית המושגת במהלך השמיטה – אלא אף את שכרה של אותה התרוממות רוחנית:

"בפרשת הקהל, נראה שזה היא שכר על שמירת שביעית שדרשו חז"ל: "גבורי כח, בשומרי שביעית הכתוב מדבר, ומסיים: "לשמוע בקול דברו", שזכו לשמוע דברי ה' אח"כ במצוות הקהל שהיה מתגלה להם מחדש אור התורה, כפי מה שהיה צריך להם אז, כי מציון תצא תורה".
(פ' וילך, תרמ"ב).





חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972