הקהל / מה ענין שמיטה להקהל ? / השמיטה כהכנה להקהל

השמיטה כהכנה להקהל
לעומת אותם החכמים הרואים בהקהל תועלת לעתיד, נקודת ציון שמונים ממנה ואילך בכל הנוגע להישגים רוחניים ולקיום המצוות, יש חכמים הרואים בהקהל נקודת ציון הסוגרת ומסכמת תקופה, שבע השנים הקודמות. שבע השנים שחלפו לא היו אלא הכנה לקראת הקהל ושיאה של ההכנה הייתה שנת השמיטה עצמה.
 

בינה במקרא: הקהל עולה בקודש

"לפי סדר הבאתה בתורה עולה מצווה זו בקודש, החל בשבת הארץ, הקובעת את שמיטת התבואה, עבור לחקיקת המצווה על שמיטת הכספים שנועדה לתקון המדות בחברה וכלה במצווה המדינית והרוחנית הנעלה – במצות הקהל. ("בינה במקרא" וילך)


הרב הדרי: הכון לקראת אלהיך ישראל

על הצורך בהכנה ממושכת במשך שבע שנים – ובעיקר בשנה השביעית – לקראת ההקהל, עומד הרב ישעיהו הדרי:

"שנה תמימה המוקדשת לתורה ועבודת שמים, מכשיר אדם מישראל את עצמו לעמוד מחדש בברית על תורת סיני… בהכנות למתן תורה, שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הכנה של מתח גבוה קדמו לאותה שבת מופלאה – שהרי לכולי עלמא בשבת נתנה תורה (שבת פ"ו)… המכנה המשותף לשניים [שבת ו"הקהל"]: ההכנה. ההכנות לשבת… וכיוצא בה – ההכנות למן תורה: "הכון לקראת אלוהיך ישראל", לקראת שבתה של תורה… ואז, בתום שמיטת השביעית – באו כולם גיבורי הכוח עושי דברו, בברית יחד "נעשה ונשמע" אמרו כאחד "לשמוע בקול דברו". (שבת ומועד בשביעית).







חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972