הקהל / מה ענין שמיטה להקהל ? / הקהל בשמיטה בשל החופש והקדושה - א'

הקהל בשמיטה בשל החופש והקדושה - א'
חכמינו, אף שהיה ברור להם כי עוצמתו של הקהל קשורה לנדירותו עדיין ביקשו לברר למה נבחרה לשם כך דווקא שנת השמיטה. יש מהם שהדגישו את ייחודה של השנה הזאת שבה האדם מישראל חופשי ממלאכתו ונהנה משפע ברכת ד' ויש שהדגישו את ערך הקדושה המיוחדת השרויה עליה בהיותה השבת שבין השנים.
 

אברבנאל: נפשם מתפעלת מחסד ד'

"לפי שבשנה ההיא יהיו פנויים מכל עסקיהם אשר הם מתעסקים בעבודת האדמה, ויהיו כולם שובתים מחרישה וזריעה וקצירה וכל מלאכת עבודה. ומזונות מוכנים לפניהם ומתברכים להם"… (שם).


בעל העקידה: בשמיטה נסתלק ה''מטריד הראשון'' (בעיות הפרנסה)

"ולזה בחר מכל השנים את שנת השמיטה, ומכל המועדים את חג הסוכות, ומכל ביאותיהם לשם בחר אותה [ביאה] שבה יבואו כל ישראל כמעט לראות את פני ה': וזה כי בהיות שנת שמיטה כבר נסתלק המטריד הראשון מבקשת הצרכים המחוייבות לפי טבעם [של בני אדם] באופן יותר חזק מכל שאר השנים, כי בשנה ההיא הם פנויים מכל עסקיהם אשר הם מתעסקים בעבודת האדמה וכולם שובתים מחרישה זריעה וקצירה וכל מלאכת עבודה ומזונות מוכנים לפניהם, ומתברכות להם בברכת השם יתעלה כמו שאמר: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף" וגו' "וציויתי את ברכתי לשם ועשת את התבואה לשלש השנים" וזה דבר מבואר מאוד" ("העקידה" שער ק"ב)


משך חכמה: פנויים גם מטרדת המסחר
"בשנת השמיטה היו פנויים מן טרדת המלאכה בשדה, כן מן טרדת המסחר שנשמט כל משה ידו והיו פנויים לעבוד ה' יתברך כל העם כקטן כגדול, והיו דברי תורה הנשמעין להן לאזנם בעומק ההבנה" ("משך חכמה" פ' וילך)
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972