הקהל / מה ענין שמיטה להקהל ? / על הקשר והזיקה שבין מעמד הקהל לשנת השמיטה

על הקשר והזיקה שבין מעמד הקהל לשנת השמיטה
 

אברבנאל: כדי שלא יהא הדבר נקל בעיניהם

עוצמתו של מעמד הקהל היא בנדירותו, אחת לשבע שנים בלבד. אילו היה מתקיים בכל שנה – אומר האברבנאל – היה ציבור מזלזל בו.

"הנה הסיבה בזה הייתה לפי שהקדוש ברוך הוא היה משגיח שיהיו דברי תורה חביבין על ישראל, ושמלבד הלימוד הפרטי, שיחיד הסגולה הכוהנים, הלויים, החכמים והשופטים, ילמדו את התורה ויהגו בה יומם ולילה – עוד בפומבי גדול יקרא הגדול שבעם, שהוא המלך או השופט, את ספר התורה נגד כל ישראל, כדי שישמעו ויתפעלו לבותיהם מהדברים ומכבוד התורה והקורא. ואם היה זה בכל שנה, היה הדבר נקל בעיניהם…" (אברבנאל על התורה, וילך)

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972