חודשי השנה / אייר / מזל החודש

מזל החודש
 


מזלו של החודש הוא השור. מזל זה שהביאו מבבל, שימש לגולים כחודש אבלות. על הספירה ועל חורבן המקדש והארץ וכסמל של תקוה וגאולה למצות העומר ותחית הארץ. הוא סימל להם את השור חורש השדות כפי שנאמר "ורב תבואות בכח שור" (משלי, יד, ד) והוא גם הזכיר להם את העלאת הביכורים שהשור החורש התבלט בה באופן מיוחד.
השור הוא גם סימלו של יוסף, שבנו מיועד למשיחיות לוחמת, משיח בן יוסף.
ולמה בחר יעקב את מזלו של השור ליששכר כשני ליהודה ולא את יוסף המיוחס, הבן החביב עליו מכולם שאליו רצה להעביר את הבכורה ושאותו למעשה השווה משה למזל שור וקרא עליו בברכתו את הפסוק "בכור שורו הדר לו" (דברים לג,יז)?
מספרים, שבתחילה קבע יעקב את יוסף כשני ליהודה וכשבט הממונה על מזל שור שהוא כחו אלא ששינה את דעתו.
ומספרים שבשעה שאמר יעקב ליוסף לעלות על המזל שקבע לו, השור, התמהמה יוסף וכשראה יעקב שיוסף מתמהמה זירז אותו לקחת מרדע ולקפוץ – בזריזות וכח ליד יהודה, לחיות ביחד בשלוה, כך חשב יעקב – אולם תיכף הכיר בטעותו – כשרק עלה יוסף על השור והתקרב ליהודה התחיל להסתער עליו ולהכותו במרדע שלו ודרש מיהודה לוותר על עשרת השבטים ולתת לו עשרה מרדעין שימלך על עשרה שבטים. ותיכף התחילו להלחם אחד בשני. הצטער יעקב על הרעיון הוריד את יוסף ממזל השור, פילגו לשנים, אפרים ומנשה, ומסר את המזל ליששכר. ולמה ליששכר? מפני שיששכר יודע בינה להבין דברים והוא "חמור גרם רבץ בין המשפתים" – ששופתים שלום בעולם – כדי לעשות שלום בין יהודה יוסף. והוא גם נושא על גבו את התורה שהיא תורת שלום.
דורשי רשומות אומרים שהשור מסמל את החושך שהיה לפני הבריאה והוא נדחה על ידי הקב"ה,וכך מסופר בפסיקתא רבתי (עמוד צ"ה).
מפני מה ברא הקב"ה את עולמו בניסן ולא בראו באייר? לפי שבשעה שברא הקב"ה את עולמו אמר לו לשר החושך, סור מלפני מפני שאני מבקש את העולם לבראו באורה ושרו של חושך דומה לשור.
וכששאל אותו השר של חושך, ואחרי האורה מה אתה בורא – אמר לו חושך. מדרש זה רומז לנו שבעולמנו אור וחושך מעורבבים ביחד אלא שהאור קודם לו, ומתוך הבחירה של אור וחושך הלכו בני ישראל במזל תאומים בחודש סיון לבחור באור התורה. מדרש זה מתבסס על דעתו של ר' יהושע שהעולם נברא בניסן או לדעה שבניסן עלה בדעתו לבראו ובראו בתשרי, ומתייחס למה "שעלה בדעתו".


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972