חודשי השנה / אייר / צירופו של החודש

צירופו של החודש
 


צירופו של החודש הוא י.ה.ה.ו. כפי שיוצא "יתהלל המתהלל השכל וידע אותי". לצירוף ישנם הרבה ערכים, וביניהם הערך היסודי של יודעי בינה לתקופתנו – להבין שכל הניצחונות שהיו לבני ישראל בחודש זה במערכות המלחמה ובהשגת הניצחונות לא באו להם מכוחם אלא מכח ה', שלא יתהללו בכוחם ובמעשי ידיהם – הכל בא מה' וזהו גם המסר החינוכי של אנשי יששכר. יודעי בינה לעתים הערך השני של הצירוף הוא בסיומו- הו'. בדרך כלל מסתיים שמו המפורש של הקב"ה בה' המסמלת את מידת הדין, בחודש זה היא מסתיימת בו"ו שהיא מידת הרחמים, שחודש זה מלא רחמי ה' וכל האירועים החשובים של אותו החודש – הקמת המדינה, שיחרור ירושלים והכותל קרו הודות לרחמי השם והוא גם יסתיים בשובו ברחמיו לציון "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" עם ו"ו ארוכה המחברת את כל הדורות וכל האירועים והופכת את האפילה לאור גדול והאבל לשמחה.
האות של החודש: אות החודש היא וו שבה גם מסתיים הצירוף, לרמז שבו מרוכזים כל הערכים של גאולה הקשורים בוו, ערך המשכון שלקח יעקב מאליהו שיבשר את הגאולה הוא קיים בחודש זה פעמיים, בשתי הווין בהתחלת הגאולה, בוו של יום השישי, ה' באייר, בו הכריזו על מדינת ישראל, ובוו של מלחמת ששת הימים בהם שיחררו בכ"ח באייר את הר הבית, הכותל המערבי וירושלים העתיקה, והושלמו בו שתי היודין של חודש אייר, היוד של ישראל והיוד של ירושלים.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972