חודשי השנה / ניסן / מזל החודש

מזל החודש
 


מזלו של החודש הוא טלה, חכמי הגויים רואים אותו כאיל נוגח הצועד לפני גדודי הצבא, אולם חכמי ישראל החליפו האיל הנוגח בטלה, בשה חלש, "שה פזורה ישראל" שכל אחד לקח לקרבן הפסח להזכיר את השפטים שעשה ה' באלהיהם (שמות יב, יב) שהוא הטלה האיל הנוגח החזק והאיתן, שאליו היו המצרים מקטרגים ומעלים קורבנות, ולפניו היו מרקדים וחוגגים והרבה מצוות ומנהגים של קרבן הפסח באים להבליט את אפסותם של אילי מצרים ובראשם הטלה. האיל המנגח שהוא נשפט ונשחט על ידי הטלה - השה החלש "שה פזורה ישראל" כמו גלית על ידי דוד. הטלה - ישראל מול האיל הנוגח של גויי העולם.
ישראל כסמל לטלה בולט בחזון הגאולה העתידה של אחרית הימים שבו יקבץ ה' את ה"טלאים" וזאב וטלה ירעו כאחד (ישעיה סב,כח) ובנוהג לפקוד את העם בטלאים (ש"א, א,ד).
הרמב"ן מדגיש את ההסבר הזה בלשונו ועל דעת רבותינו, שהיו המצרים עובדים אותו. והודיע במצווה זו שהשפיל את אלוהיהם. וכן אמרו קחו לכם צאן ושחטו אלוהיהם של מצרים לזבח את תועבת מצרים. והוא מוסיף הסבר נוסף: בעבור כי מזל טלה בחודש ניסן בכוחו הגדול כי הוא מזל הצומח, העולה וצומח ולא שוקע, לכן ציווה לקחת טלה לשחוט, ולאכול אותו. להודיע שלא בכוח מזל טלה יצאנו ממצרים, אלא בכוחו של אלוקים, ראה רמב"ן (שמות יב, ג').
ואנשי סוד אומרים שהטלה שני סוגים הם, סוג של שה וסוג של גדי, ובמערכות השמים לקח הקב"ה שנקרא בשם איש כפי שנאמר ה' איש מלחמה, את הטלה של השה "שה פזורה ישראל" לשפוט את אילי מצרים במערכות הארץ – ולקח את הטלה של הגדי, גדי העיזים, ישראל הרובץ בין נמרי העולם לרעות את גדיותיו על משכנות הרועים, ועליו שר הפייטן של ליל הפסח את השיר על חד גדיא דזבין אבא, יש קורים את הטלה לשירת צאן ישראל וטל השמים (ראה ספרי על אגדות התגים, עמ' 69)
אנשי ח"ן מספרים שמזלו של החודש היה צריך להיות בהתאם לכינויו – גור אריה יהודה – האריה שהוא גם מזלה של ירושלים גופא ועמדו והכריזו עליו לבוא לירושלים עיר המלוכה ולהתיישב ליד כסא המלוכה והוא נהם בקול אדיר ובא בדהרה לירושלים, כשרעמתו שוטפת בקרני השמש. אולם ברגע שרצה להתקרב לכסא המלוכה בא לקראתו טלה קטן ותפס את המקום.
נעשה רעש גדול ורצו לדחוף את הטלה. התחיל הטלה לפעות ולבכות מֶה, מֶה. נתבלבל יעקב מבכייתו של הטלה והכיר בו את הטלה שלו, אותו הטלה שהלך אחריו בשעה שברח מבית אבא, ושר לו שירים מהשדות, שירים מהמרעה ומגדרות הצאן, שירים מזמרת הארץ. הסתכל בטלה וראה הוא! הוא!
נבהל יעקב מבכייתו של הטלה. סיפר לו הטלה הרבה דברים, איך הלך אחריו ואיך נדד אחריו למצרים ואיך יצא עם בניו ממצרים. הוא תמיד הולך אתו ועם בניו. לא עזב אותם וסיפר לו על החורבן, היום בא נבוכדנאצר לירושלים והחריב הכל ואין מי שיילחם איתו, כולם חלשים כמוני. מזלם – חלש כמוני - והתחיל הטלה לבכות ולתנות ולומר שירי קינות, נשאר הטלה ליד הכסא ולא העיז אף אחד לדחפו.
ויש מספרים שהטלה הצביע על האריה שהוא הוא שהחריב את ירושלים וקונן קינה על האריה שעלה במזל אריה, והחריב את אריאל. וכולם נבהלו לשמוע הקינה והיו נבוכים ובררו הדברים, חקרו ודרשו והתלחשו בסודי סודות, ולבסוף נקבע הטלה למזלו של החודש (ראה פרק חודש אב).

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972