חודשי השנה / ניסן / שבט החודש

שבט החודש
 


בדרך כלל נוטים לחשוב שראובן שהוא הבן הראשון של יעקב הוא שבטו של ניסן שהוא הראשון שבחודשים, אך בהתאם לכלל המקובל בילקוט שמעוני. שבטו של החודש הוא, לפי סדר חניית השבטים במדבר, יהודה המסמל את המלכות של בית דוד, והמשיח, ואת הגאולה העתידה לבוא בסוד זמני התיקון.
מספרים, כשבאו לקבוע את השבט לחודש הראשון, חשבו לקבוע את החודש לבכור שבשבטים ושמו את עיניהם בראובן שהוא הבכור ללאה ולכולם, או ביוסף שהוא הבכור לרחל שאותה אהב יעקב במיוחד וכ"בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו" – מתאים למלך. אולם יעקב שידע את בניו, אופיים ומעלליהם דחה את שניהם. ויבחר ביהודה לשים כתר מלכות עליו. ומניין ידע שיהודה ראוי לכתר יותר מאחרים מפני שהכתר הלמו ולא הלם לאחרים.
כתר היה ליעקב שנמסר לו משם, מלכי צדק, מלך שלם שהיא ירושלים. י"ד שנים למד בבית מדרשו וכשיצא משם היה אף הוא "לשם". שלם ברוחו שלם בנפשו. ושם נתן לו את כתרו לשמירה לדורות הבאים, שירושלים תינתן לידו והוא שמר על הכתר כעל בבת עיניו. והיה בוחן ובודק למי מבניו להעביר את הכתר והיה שם את הכתר על ראשו של כל אחד ואחד ולא הלם, או שהיה קטן מדי או שהיה גדול מדי. וכששמו על ראשו של יהודה מצא אותו הולם, ומיד כששם אותו על ראשו נעשה לו ליהודה חריץ על מצחו והכתר נכנס לחריץ ונדבק לראשו כאילו נוצר יחד איתו. מאז ידע יעקב שהכתר שייך ליהודה, ומסר לו ולבניו אחריו את כתר המלכות, וציווה על כל הבנים לכבד אותו ולשמוע בקולו, וכמלך השבטים מסר לו את החודש הראשון להיות מלך החודשים. וסימן מסר לו "דוד מלך ישראל חי וקיים" ומסר לידו את כל חוקת החודשים, סימני הלבנה והתקופות. איך לקדש, ואיך לעבר חודשים ומתי לקדש, ומתי לעבר, ואף אמרו לו, וציוו עליו לעשות הכל, ולקבוע הכל בבית מדרשו בירושלים, בעצמו, או על ידי שליח מטעמו, מפני שבירושלים ניתן לו הכתר והוא כתר ירושלים. וברוח האחווה שבין הלבנה וישראל ניכרת ירושלים בקבלת קנין בסולמו של העולם שניצב ארצה וראשו מגיע השמימה. ואז קבעו שרק חכמי ירושלים של הנשיא מבית דוד זכאים הם או שליחיהם שנסמכו על ידם לקבוע את חדשי השנה וזמניהם.
יהודה הוא סמלו של הקב"ה והאותיות של שם ההויה חקוקות בשמו שתוספת האות דלת שהיא מעין שירת הודיה לה' ולדוד משיח ה', שהתקשר לה' והעלה את שירתו בעולם כפי שאומר הזוהר (ח"א פט) על הפסוק ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דויד מלכם (הושע ג,ה) והוא גם מסמל את העם היהודי בכלל, וכולם נקראים על שמו יהודי (ב"ר צח, ו) יהודה נולד בט"ו בניסן ביום שיצאו ממצרים שהוא נחשב "כיום הגאולה" בעבר ובעתיד (יל"ש שמות קס"ב) הרגשת הגאולה שהתעוררה בעם בגאולת מצרים בעת בקיעת ים סוף, כפי שנאמר ויאמינו בה' ובמשה עבדו היא מעשה יהודה שנשיאו נחשון בן עמינדב התעטר בגבורה ומסירות נפש וקפץ בראשונה לים לקדש שם שמים. כפי שאנו מדגישים בהלל "בצאת ישראל ממצרים" היתה יהודה לקדשו, ומאז, הוא הראשון בסדר המסעות והחניות המוביל והמביא בדרך המסע ובסופו באחרית הימים כמשיח ה'. מבחינה זאת הוא מסמל את כל בני ישראל שנקראים על שמו – יהודים שסמל היעד שלהם הוא לתקן את העולם במלכות שדי. אברהם היה מתוקן לפי חז"ל להדריך כל העולם לתשובה (ב"ר לה) לפי המסורת היה אברהם ראוי להיברא ראשון בעולם, קודם לאדם, כפי שזה מודגש בפסוק "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" (בראשית ב,א) שאותיותיה הן אותיות אברהם אלא אמר הקב"ה, שמא יקלקל האדם הראשון ויסטה מן הדרך הנכונה ולא יהיה מי שיבוא ויתקן, הרי אני בורא את אדם תחילה שאם יקלקל יבוא אברהם ויתקן את העולם. והוא וזרעו ה"יהודים" י"ב שבטי ישראל קיבלו עליהם את עבודת התיקון דרך תורתו של ה' שבאספקלריתה נברא העולם ועל ידיה ייגאל העולם מכוחות הרשע (בר"ר יד, ו).

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972