הזיתים

והמטייל בכבישי הארץ היה רואה לפניו את עצי הזית, ומתרשם שהארץ מלאה בעצים אלה.
הזית הוא משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומשמש גם כסמל לשלום
ישראל, כפי שמתבטא משורר תהילים "ואני כזית רענן" (תהילים נ"ב), עליו הירוקים מבטאים את נצחיותו של ישראל ורעננותו. את עליו הביאה היונה בפיה כאשר שבה אל תיבת נח- לאות שלום כי תמו מי המבול. מן הזיתים הוציאו שמן למשחה ולמנורה ובענפיו השתמשו לקישוט הסוכות, בימינו מקשטים בהם את עיטורי צה"ל ע'מ להדגיש את יעדו של צה"ל - שלום, לבו שלום ועיניו מכוונות לשלום.

הזיתים שבארץ ברובם הם רעננים וצעירים שניטעו בתקופת התחייה של מדינת ישראל, אולם רבים מהם דווקא עתיקים, הם חלולים בתוכם ובעלי שרשים עבים, משורגים ומפותלים בחורים וחללים הבולטים בחוץ, ענפים חזקים וקליפתם עבה מאוד והם עומדים וקיימים מימים קדומים. יש אומרים שעצי הזית הם העצים היחידים שנשארו מאותו הזמן בו ישבו בני ישראל בארץ, איש תחת גפנו ותחח זיתו בשלום ובשלוה ועליהם סיפר הממונה אגדה זו:

בזמן החורבן כשהבית הגדול עלה בלהבות אש, התמוטטו כל מוסדות הארץ,
השמש שקעה בחשכה והארץ התעטפה באבלות ובקדרות אין קץ. כל היבול, העצים
והנטיעות קמלו ויבשו ונפלו - לא רצו להמשיך ולתת פרי, בעיקר נפגעו שבעת
המינים שנשתבחה בהם הארץ ושהיו פארה, וכשנפלו הארץ והבית הגדול - הורד הפאר מכל הארץ והיא נשארה שוממה וחרבה. כל העצים קמלו מלבד אחד, הזית, שנשאר עומד על תילו והמשיך לתת פירות.
רטנו נגדו והתפלאו עליו שדווקא הוא, הסמל של ישראל, שדווקא הוא יבגוד - ישאר וימשיך לחיות, ולכן החרימו אותו והתרחקו ממנו. כשהרגיש הזית בדבר - בא אליהם והזמינם לבוא אליו. וכשבאו והסתכלו בו נוכחו לדעת שהוא כולו חלול "אני נאכל מבפנים נאכל מדמעותיי אע"פ שכלפי חוץ הרי אני גדל ונותן פירות. אתכם אני בצער ומתאבל אני אתכם".
כולם נדו בראשם לאות הוקרה, אולם הוסיפו ושאלו: רואים אנו את צערך ודמעותיך אולם למה נשתנית מאחרים ואינך נופל כמונו? ענה להם הזית באנחה -להקמל וליפול אינני יכול, אני סמלו של ישראל וישראל חי לנצח ואינו נחרב, לא קמל ולא נופל ואני כמוהו"

חלול אני בקרבי, כתות מבפנים כסמל ישראל שהוא "כתית למאור"
וכל סבלו ויסוריו אינם אלא כדי להגדיל אח אורו בעולם, כתית למאור.


 

:להלן רשימת הערות/הארות ותגובות לדף זה
 
 
רבקה נוקריאן
08/11/2004

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972