חודשי השנה / טבת / מזל החודש ושבטו

מזל החודש ושבטו

וקבעו לו לחודש הזה את הגדי למזלו, מפני שהגדי הוא הקטן שבעיזים והוא החלש מבין הבהמות, ובאותו החודש התנפלו נבוכדנאצר מלך בבל וחיל הכשדים על בני ישראל ויוכלו להם. שמו דייק מסביב לעיר, ובסופו של דבר נבקעה העיר ושרפו את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, וישסעו את ישראל כשסע הגדי. ועל זה היו מספרים בישראל את מעשה השונרא דאכלה לגדיא והיות שהשונרא היא סמל לכשדים, נבחר הגדי – כסמל לישראל וכתפילה להציל את הגדי מיד שוסעיו – ולהתנקם בהם על ידי השופט הגיבור מבני יהודה דן, המשסע אריות, כפי שהם משסעים את הגדי. ויש אומרים שהגדי הוא מזלה של ארץ ישראל בסידור המזלות לפי הארצות.
הגדי רומז על הברכות שיעקב נטל מיצחק בשכר גדיי עזים, שהן שומרות על ישראל נגד רדיפות שונאיהם, נגד השמדות וגזירות רעות.
הערה: הסמליות שבין הגדי, ישראל, וארץ ישראל, והתייחסותו של החודש למזל גדי כסמל של אחדות העם בהתאם לפסוק "גד גדוד יגודנו", קבעו את מקומה של הגדיה בשירי הערש של אמהות ישראל, והיא נתפסת כסמל לישראל. אף טובי המשוררים והמספרים מספרים עליה באהבה סמלית מיוחדת.


שבט החודש
שבטו של החודש הוא דן, כמסופר בילקוט שמעוני (שמות תי"ח). דגל דן בצפון, אשר ונפתלי עמו. כנגדם משמשים עם החמה בצפון, גדי, דלי, דגים, ודגל דן, שהוא בצפון, ורומז על תחילת החורבן, שמצפון באה הרעה. דן נבחר כשופט החודש המעניש היות שהשופט מתנהג לפי מידת הדין והוא גם המעניש, ויש בקביעת השבט מעין צידוק הדין ואזהרה על העתיד. אולם דן כשופט אינו שופט מעניש בלבד, הוא שופט בטבת לטובת הנענש, ומביע תקווה שהעונש יהיה לטובתו, ואת התקווה הביע יעקב בברכתו של דן "לישועתך קויתי ד'", לפי המסורת ייצא המשיח משבטו של דן "אביו מיהודה ואמו מדן" והמשיח אף הוא השופט הנאמן.
ויש קושרים את דן לשמשון שנועד בהתחלה להושיע את ישראל מאוייביו ומשונאיו ורואים בדן את השופט החזק כשמשון הגיבור שנועד להתגבר על הגויים ולנקום את נקמת ישראל. וכשופט חזק נקרא שמשון השופט מדן, על שמו של הקב"ה "והוא דן את ישראל כאביהם שבשמים" (סוטה י). לקיים את ההבטחה שנתן הקב"ה לאברהם אבינו – לדון את העמים המענים את בני-ישראל וגורמים להם צרות, כפי שנאמר לו: "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי". ואת התפקיד של "דן אנכי", הטילו בחודש זה שבו התחילו הגויים האכזריים להחריב את ישראל. ולמה דווקא דן, ולא שופטים ומושלים אחרים? מפני שדן כשופט נוקם למד מראש את סודות הנחשים ודרכיהם. שמשון בא בחברתם כדי לדעת את תחבולותיהם ותכסיסיהם לדעת להתגבר עליהם והיה שמשון נחבא בין שני הסלעים ובנקרות צורים כמו נחש כדי לכוון את הזמן להכות את האויב, כפי שבירך אותו יעקב "יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי ארח – הנושך עקבי סוס ויפול רכבו אחור". ויעקב אבינו כשראה אותו, סבור היה שהוא מלך המשיח שינקום את נקמת בניו והגאולה תבוא בימיו. כיוון שראה אותו נופל ומת בכה והתפלל: "לישועתך קויתי ה'" כשכוונתו למשיח בן דוד שאביו מיהודה ואמו מדן שיבוא באחרית הימים.
ואחרים אומרים שדן נבחר לשופט החודש מפני שממנו יצא ירבעם בן נבט שהוא סמל החטא, החוטא והמחטיא את הרבים. הוא הגורם לחטא והוא המעניש והנענש.
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972