חיפוש : חיפוש מתקדם  

הדף היומי
מנהל/ת נושא: יוסף בן ארזה -דבר המנהל  
עבור ל:
הנך מגיב להודעת: ציון זמן ק"ש משעה שאוכלים בערבי שבת
מאת: יוסי (19:19) 01/08/2012
לשון הרב נבנצל במכתב, במענה לשאלה זו:
נלענ"ד דמיירי באוכלים מבעוד יום, ואז רשאים עדיין לאכול קודם הקריאה, דומיא דפלג המנחה לדידן, דהמתפלל אז יצא ואפילו הכי רשאים עדיין לאכול קודם ערבית, וצ"ע.

ויש להעיר שאמנם התוס' ''בתחילת המסכת'' והרמב"ן ''בפסחים קד'' נקטו עפ"י סוגיתנו שסעודת ערב שבת נערכת קודם צאת הכוכבים, אבל רש"י בברכות ''ג. ד"ה קשיא'' כתב ששיעור זה מאוחר משל כהן ''וכ"כ הרי"ד והמאירי''. ואמנם רש"י לשיטתו קושיא מעיקרא ליתא שהרי סובר שעיקר ק"ש שיוצאים בה ידי חובה היא על מיטתו.

שם:
שם הנושא\כותרת:
צרף סמל:
ללא
תוכן:
קישורים מומלצים:
כתובת האתר תיאור הקישור
http://
http://
http://
אני מעוניין/ת לקבלת תגובות לדואר האלקטרוני שלי
E-mail: