השאלה: תאריך פרסום:  כ"ו בשבט התשס"ז
כותרת השאלה:   היתר מכירה
תוכן השאלה:   שלום וברכה!

רציתי לשאול לגבי היתר מכירה, למרות שאני מבין שזה לא לכתחילה וכו לעצם הענין האם קרקע שנמכרה לגוי מותר ליהודי לעבוד בה או רק לגוי?

תודה
התשובה:
כותרת התשובה:   היתר מכירה
תוכן התשובה:   בס"ד

שלום וברכת ד'

היתר המכירה נעשה לצורך גדול, כגון הפסד פרנסה וכדו' ועל כן צריך למעט בעשייתו וכל מי שיכול לעבור שמיטה בלא היתר מכירה אשריו ואשרי חלקו, וכפי שכתב הרב קוק זצ"ל (שהנהיג את ההיתר בארץ ישראל) שלכתחילה צריך לשבות בשביעית, ובלבד שלא יגיע לידי הפסד גדול.
בקרקע של גוי אסור ליהודי לעבוד, אולם בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעות הראשונים שקרקע של גוי אין בה קדושה כלל, אבל בודאי שאין לעבוד בקרקע עכו"ם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון
התשובה התקבלה מאת: רבני מכון התורה והארץ